การปลูกข้าวโพดเเทนการปลูกข้าวนาปรัง

ข้าวโพดหลังนาให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวเมื่อเปรียบเทียบในสภาพพื้นที่ปลูกเหมาะสม
การดูแลถูกต้อง ข้าวและข้าวโพด เจริญเติบโตดี และให้ผลผลิตสูงทั้งคู่ เช่น ข้าวได้ผลผลิต
110 ถัง (1,100 กก./ไร่) ราคา 6.20 บาท/กก. มีรายได้ 7,440บาท/ไร่ ข้าวโพดได้ผลผลิต
100 ถัง (1,500 กก./ไร่) ราคา 6 บาท/กก.  มีรายได้ 9,000 บาท ข้าวโพด ก็ยังมีรายเหลือ
จากการขายผลผลิตมากกว่าถึง 1,560บาท/ไร่ในขณะที่ต้นทุนการผลิตข้าวโพดต่ำกว่ามาก
และที่สำคัญการเพิ่มผลิตข้าวโพดให้ถึง 1,800-2,000 กก./ไร่ รายละเอียด VDO คลิ๊ก