กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ได้ทำการเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรในสังกัด ทำการตรวจสอบโรงงาน และร้านจำหน่ายปุ๋ยทางการเกษตร ทุกพื้นที่ที่ สวพ.2 เป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร กำเเพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก วัตถุประสงค์ในการตรวจครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ผู้ใดพบเบาะแสการผลิตปุ๋ยปลอม สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัทพ์ 055- 313162

ผู้ที่ผลิตปุ๋ยปลอมจะมีโทษตามกฎหมาย คือ

ผู้ที่ผลิตปุ๋ยเคมีปลอม : มีความผิดตามมาตรา 63 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท 

– กรณีเป็นปุ๋ยชีวภาพปลอม ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมี และ กรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอม ต้องระวางเป็นหนึ่งในสี่ของปุ๋ยเคมี ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยเคมีปลอม มีความผิดตามมาตรา 64 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

– กรณีเป็นปุ๋ยชีวภาพ ต้องระวางโทษเป็นกึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมี  และกรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอม ต้องระวางเป็นหนึ่งในสี่ของปุ๋ยเคมี 

ผู้ที่ผลิตปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน : มีความผิดตามมาตรา 66 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  กรณีเป็นปุ๋ยชีวภาพต้องระวางโทษเป็นกึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมี และกรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอมต้องระวางเป็นหนึ่งในสี่ของปุ๋ยเคมี  

ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน : มีความผิดตามมาตรา 67 ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ : มีความผิดตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงแปดหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพต่ำกว่าเกณฑ ์ : มีความผิดตามมาตรา 69 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 2 ปี 6 เดือน และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท กรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่ำกว่าเกณฑ์ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของปุ๋ยชีวภาพ

ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยชีวภาพต่ำกว่าเกณฑ์ : มีความผิดตามมาตรา 70 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี 6 เดือน และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท กรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่ำกว่าเกณฑ์ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของปุ๋ยชีวภาพ

พระราชบัญญัติและกฎระเบียบต่างๆ ที่ผู้ประกอบการควรทราบ
ผู้ประสงค์ที่จะจำหน่ายปุ๋ย วัตถุอันตราย และเมล็ดพันธุ์ควบคุม ต้องยื่น
คำขอใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน

เอกสารหลักฐานในการยื่นคำขอใบอนุญาต 

สถานที่ยื่นคำขอ 

จังหวัดพิษณุโลก : ยื่นคำขอที่ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
– ปุ๋ย 200  บาท/ปี
– วัตถุอันตราย 500  บาท/ปี
– เมล็ดพันธุ์ควบคุม 100  บาท/ปี
—————————————————————————-
– การขอยกเลิกใบอนุญาตต้องขอยกเลิกก่อนใบอนุญาติจะสิ้นอายุ
– การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตต้องยื่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ถ้ายื่นคำขอ
ใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ จะมีฐานความผิดเปรียบเทียบปรับ ดังนี้
ปุ๋ย : ความผิดครั้งที่ 1     เปรียบเทียบปรับวันละ   50 บาท
ความผิดครั้งที่ 2     เปรียบเทียบปรับวันละ 200 บาท
ความผิดครั้งที่ 3     เปรียบเทียบปรับวันละ 400 บาท
ความผิดครั้งที่ 4     เพิกถอนใบอนุญาต
—————————————————————————-
เมล็ดพันธุ์ : เปรียบเทียบปรับวันละไม่เกิน 100 บาท
เอกสารหลักฐานในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต :
– ใบอนุญาตฉบับเดิม
– กรอกแบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตให้ชัดเจน 
– สำเนาใบประกาศผู้ควบคุมร้าน (กรณีวัตถุอันตราย)
—————————————————————————-
ค่าธรรมเนียม : การขอต่ออายุใบอนุญาติเท่ากับการขอครั้งแรก
และการแจ้งใบอนุญาตสูญหาย ให้แจ้งภายใน 15 วัน
อัตราค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต :
– ปุ๋ย 100  บาท/ปี
– วัตถุอันตราย 500  บาท/ปี
– เมล็ดพันธุ์ควบคุม 50  บาท/ปี
—————————————————————————-

เอกสารดาวน์โหลด

บทบัญญัติเพื่อควบคุมตามพระราชบัญญัติปุ๋ย ดาวน์โหลด

บทบัญญัติเพื่อควบคุมวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ดาวน์โหลด

บทบัญญัติเพื่อควบคุมพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ดาวน์โหลด

รายชื่อร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สวพ.2  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 

คำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย ดาวน์โหลด

คำขอรับใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก
ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
ดาวน์โหลด

คำขอต่ออายุใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก
ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
ดาวน์โหลด

คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ดาวน์โหลด

คำขอต่อใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ดาวน์โหลด