กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต

ข้อมูลการให้บริการ

1.การให้บริการวิเคราะห์วิเคราะห์ของกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต

2.ขีดความสามารถ ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต

3.การบริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร (แผ่นพับ)

4.การให้บริการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย (แผ่นพับ)

5.วิธีเก็บตัวอย่างดินและน้ำเพื่อการวิเคราะห์สารพิษตกค้างทางการเกษตร (แผ่นพับ)

6.วิธีเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ (แผ่นพับ)

ข่าวสาร