Linkที่เกี่ยวข้อง

 


สวพ.2, Powered by Joomla!
เเนะนำ
เเนะนำ สวพ.2

 

ประวัติ สำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2535 โดยเป็น
หน่วยงานหนึ่ง ของกรมวิชาการเกษตร ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลกมีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก
พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก

 

โครงสร้างทั้งหมด

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงสร้างอัตรากำลัง

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วิสัยทัศน์

     กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร
และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล  โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ค่านิยม

     ซื่อสัตย์  โปร่งใส  งานวิจัยมีคุณภาพ

วัฒนธรรม

     รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์

เป้าประสงค์

ได้พันธุ์พืช เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อ
    การผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า
 ได้แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช มีคุณภาพปลอดภัย ต่อผู้บริโภค
    ตามมาตรฐานสากล
 ให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความเข้าใจในกฎหมาย
    ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เกิด
    ประโยชน์ต่อการ พัฒนาการเกษตรของประเทศ

ภารกิจ

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวง  พ.ศ.๒๕๕๔
ให้กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจเกี่ยวกับพืช โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาพืช ให้ได้พืชพันธุ์ดี
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ  เอกชน และ  เกษตรกร
ตลอดจนบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย พืช
วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช เพื่อให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ


 
พื้นที่เเละหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
                                     
 
   หน้าที่ความรับผิดชอบ

 ประสานการวิจัยและพัฒนากับสถาบันวิจัย ศูนย์วิจัย สถานีทดลองในพื้นที่
    เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ และรวบรวมด้านระบบเกษตร เพื่อนำไปปรับใช้
    ตามความเหมาะสมในการแก้ไขปัญญาให้แก่เกษตรเกษตรกรในท้องถิ่น

เป็นศูนย์ปริการข้อมูลด้านวิชาการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร
    ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   หรือได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตร

 

 


Web Links

 

refs