Linkที่เกี่ยวข้อง

 


สวพ.2, Powered by Joomla!
วิชาการ
       

พนักงานราชการ

    - พนักงานราชการกลุ่มวิชาการ คลิ๊ก

   - พนักงานราชการกลุ่มวิชาการ (ร่มเกล้า) คลิ๊ก

ภารกิจ

  1. ศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาพืชระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการแก้ไข
    ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
  2. ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานภายใน
    และนอกสำนัก


        
Web Links

 

 

doatube-logo

aglib

refs