Linkที่เกี่ยวข้อง

 


วิชาการ
       

พนักงานราชการ

    - พนักงานราชการกลุ่มวิชาการ คลิ๊ก

   - พนักงานราชการกลุ่มวิชาการ (ร่มเกล้า) คลิ๊ก

ภารกิจ

  1. ศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาพืชระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการแก้ไข
    ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
  2. ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานภายใน
    และนอกสำนักเอกสารสำหรับดาวน์โหลด(Download)
 
          1.บรรยายการสร้างเกษตรกร ต้นแบบ  โดย  สำนักงาน  ธ.ก.ส.  จังหวัดสุโขทัย 
        บรรยายโดย อาจารย์วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
        จัดทำโดยทีมงานวิจัย สนจ.สุโขทัย...คลิ๊กVDO
      

เเนวทางการวิจัยเเละพัฒนาพืชเชิงพื้นที่(ฉบับร่าง) NEW

      1.ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยพัฒนาการผลิตพืชเชิงพื้นที่จ.พิษณุโลกปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙..คลิ๊ก
      2.การวิเคราะห์ระบบการผลิตมะม่วงจังหวัดพิษณุโลกเเละสุโขทัย..คลิ๊ก
      3.การวิเคราะห์มะม่วงโชคอนันต์จังหวัดสุโขทัย..คลิ๊ก

จดหมายข่าว

 

การจัดการความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดเเมงลักที่มีคุณภาพ

 

       คำนำ    คลิ๊ก
       บทนำ    คลิ๊ก
       การปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในเมล็ดเเมงลัก    คลิ๊ก
     การปลูกเเละดูเเลรักษา 
   คลิ๊ก
     การเก็บเกี่ยวเเละการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
   คลิ๊ก

 

    
    
    
                    สำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก  กรมวิชการเกษตร  เดินหน้างานทดสอบ  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอ้อยอย่างถูกต้องเเละเหมาะสมกับเกษตรกร 10 ราย ที่บ้านท่าบ่อสัก ต.ซับไม้เเดง อ.บึงสามพัน
จ.เพชรบูรณ์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอ้อยตามค่าวิเคราะห์ดินเเละการผสมปุ๋ยเองให้กับเกษตรกร   โดยมีการ
บรรยายให้ความรู้เรื่องปุ๋ย หน้าที่ของปุ๋ย เเละวิธีการใส่ปุ๋ยอ้อย ที่มีประสิทธิภาพเเละมีการชี้เเจงวิธีการทำเเปลงทดสอบ
การใช้ปุ๋ยเกษตรกร มีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เเต่หลังการฟังบรรยายเเล้วเกษตรกรส่วนมากเปลี่ยน
มาใส่ปุ๋ยตามคำเเนะนำ โดยการผสมปุ๋ยใช้เอง คำเเนะนำการใส่ปุ๋ยอ้อย โดยการผสมปุ๋ยใช้เอง
   > ใส่ครั้งที่1 ปุ๋ยรองพื้นในร่องอ้อยพร้อมปลูกใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ในอัตรา 12 กก./ไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 ในอัตรา
20 กก./ไร่เเละสูตร 0-0-60 อัตรา 15 กก./ไร่(อ้อย 10 ไร่ ใช้ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 120 กก.ผสมกับสูตร 18-46-0 จำนวน
200 กก.เเละสูตร 0-0-60 จำนวน 150 กก. )
  > ใส่ครั้งที่2 ปุ๋ยเเต่งหน้าระยะเเตกกอ (อายุ 2-3 เดือน) ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60
อัตรา 15 กก./ไร่ (อ้อย 10 ไร่ ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จำนวน 200 กก.เเละสูตร 0-0-60 จำนวน 150 กก.)

  

    - 
การจัดการความรู้ "เทคโนโลยีการผลิตอะโวกาโด" คลิ๊ก

Web Links

 

 

doatube-logo

aglib

refs