Linkที่เกี่ยวข้อง

 


สวพ.2, Powered by Joomla!
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชเเละปัจจัยการผลิต
                  

 

พนักงานราชการ

      - พนักงานราชการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชเเละปัจจัยการผลิต คลิ๊ก

 

ภารกิจ

 1. ศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
 2. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผลผลิตภัณฑ์ พืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ ::ติดต่อสอบถามได้ที่ 055-313129 เเละ 055-313149

  ::งานและโครงการที่รับผิดชอบ:::

  1. ตรวจสอบสารพิษตกค้าง ในผลิตผลทางการเกษตร  เพื่อการรับรองแปลง GA P

  2. ตรวจสอบปัจจัยการผลิต โรค แมลง และศัตรูพืช

  3. งานตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการรับรองแปลงและตัวอย่างส่งออก

  4. บริการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงดินและวางแผนการจัดการธาตุอาหารของพืชหรือการให้ปุ๋ยแก่พืชอย่างมี ประสิทธิภาพ

  :::ขั้นตอนการให้บริการและค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์:::

  1.ผู้ขอรับบริการติดต่อส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์และทดสอบโดยเขียนคำขอตามแบบฟอร์มใบนำส่งตัวอย่าง

                                   ภาพกิจกรรม

   
   
   
   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.   โชว์ห้องปฏิบัติการกับมาตรฐานในระดับสากล  เพื่อให้บริการ
        กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง

         

           กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
      เขตที่ 2
  เป็นหน่วยงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของกรมวิชาการเกษตร ในเขตพื้น
      ที่ภาค เหนือตอน
  ล่าง ( พิษณุโลก พิจิตร  กำแพงเพชร  สุโขทัย  อุตรดิตถ์   ตาก
      เพชรบูรณ์ ) ที่มีภารกิจที่สำคัญ
  ได้แก่  การให้บริการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทาง
      การเกษตร  ได้แก่  ดิน  น้ำ  พืช  และปุ๋ย.....

      เพื่อให้เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ.....อ่านต่อ
  -------------------------------------------------------------------------------

 4. เยี่ยมชมดูงาน วิธีวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์

                    

                               วันที่ 8 สิงหาคม 2559  บริษัท  ทิพย์สุโขทัย ไบโอ เทค จำกัด  จ.  สุโขทัย
                         เข้าเยี่ยมชมดูงานวิธีวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทดสอบเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ ณ กลุ่มพัฒนา
                         การตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

  ---------------------------------------------------------------------------------

              
     

Web Links

 

refs