Linkที่เกี่ยวข้อง

 


กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชเเละปัจจัยการผลิต
                  

 

พนักงานราชการ

      - พนักงานราชการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชเเละปัจจัยการผลิต คลิ๊ก

ภารกิจ

 1. ศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
 2. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผลผลิตภัณฑ์ พืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
  ::งานและโครงการที่รับผิดชอบ:::

  1. ตรวจสอบสารพิษตกค้าง ในผลิตผลทางการเกษตร  เพื่อการรับรองแปลง GA P

  2. ตรวจสอบปัจจัยการผลิต โรค แมลง และศัตรูพืช

  3. งานตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการรับรองแปลงและตัวอย่างส่งออก

  4. บริการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงดินและวางแผนการจัดการธาตุอาหารของพืชหรือการให้ปุ๋ยแก่พืชอย่างมี ประสิทธิภาพ

  :::ขั้นตอนการให้บริการและค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์:::

  - ผู้ขอรับบริการติดต่อส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์และทดสอบโดยเขียนคำขอตามแบบฟอร์มใบนำส่งตัวอย่าง

                                   ภาพกิจกรรม

     การตรวจห้องปฏิบัติการกับมาตรฐานในระดับสากล  

    

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

Web Links

 

 

doatube-logo

aglib

refs