สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ลงพื้นที่ สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรและติดตามการสำรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

[…] Continue Reading&...