หน้าแรก | ๑. ปัจจัยการผลิต | ๒. วิเคราะห์วัตถุอันตราย  | ๓. สารพิษตกค้าง  | ๔. วินิจฉัยความผิดปรกติของพืช 
|๕. การตรวจสอบจุลินทรีย์ปนเปื้อน
 |
 ๖. การพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

การพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

        การขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 นี้ ห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายใต้การสนับสนุนของโครงการพัฒนามาตรฐานและระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร (SCQ) สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร(สปผ.) สถาบันอาหาร และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และทดสอบ การเตรียมการเข้าสู่การรับรอง เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้  แก่บุคลาการ การจัดเตรียมเอกสาร การทดสอบความใช้ได้ของวิธี(Validate Method) การทดสอบความแม่นยำในการวิเคราะห์ โดยการเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ(Proficiency test)ทั้งภายในและต่างประเทศ ผลการดำเนินงานดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรของห้องปฏิบัติการ จึงได้ยื่นขอการรับรองกับ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้รับการรับรองเมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขอบข่ายที่ขอการรับรองคือ การวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ๕ ชนิด ได้แก่  ไดอะซินอน พิริมิฟอส-เมทธิล  คลอไพริฟอส เฟนนิโตไทออน และอีไทออน ในมะม่วง ทั้งนี้การเลือกชนิดของพืชและสารพิษตกค้าง  เป็นไปตามมูลค่าการส่งออกและความเข้มงวดของประเทศปลายทาง จากการที่ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง  แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ บุคลากรได้รับการพัฒนาและปฏิบัติงาน  โดยปราศจากความกดดัน ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งผลให้สามารถผลักดันสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น ลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายของสินค้า จากการถูกกักกันและตรวจซ้ำที่ประเทศปลายทาง

        ถึงแม้ว่าห้องปฏิบัติการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่๖ จะได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO/IEC 17025 : 2005 ไปแล้ว แต่เนื่องจากสินค้าส่งออกในภาคตะวันออกมีหลากหลายและรวมถึงการใช้สารเคมีในการผลิตของเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นห้องปฏิบัติการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่๖ จึงได้ตั้งเป้าหมาย ในการขยายขอบข่ายการรับรองการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืชอื่นเช่น ลำไย ทุเรียน มังคุด ในปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ นอกจากนี้จะได้เตรียมการในการขอการรับรองในส่วนของห้องปฏิบัติการอื่น เช่น ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุอันตราย ปุ๋ย และจุลินทรีย์ ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบปัจจัยการผลิต การประกันคุณภาพสินค้าเกษตรด้านความปลอดภัยในอาหารให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการในภาคตะวันออกต่อไป