| ผังบุคลากร  | วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ภารกิจ/ หน้าที่ความรับผิดชอบ/ โครงสร้างองค์กร | ติดต่อหน่วยงาน |


วิสัยทัศน์
 
          ให้บริการทางวิชาการที่เป็นเลิศ เกิดประโยชน์ต่อการผลิตของเกษตร อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม


พันธกิจ
          ๑. ดำเนินการทดสอบและปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพการผลิตของเกษตรกร
          ๒. บริการด้านวิชาการผลิตพืช สู่หน่วยงาน เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 
          ๓. เสริมสร้างความรู้ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพื่อที่จะ
กระจายความรู้ด้านการผลิตพืชสู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ๔. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรและชุมชนใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

 ภารกิจ
          ๑. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและทุ่มเท เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร
          ๒. กระจายความรู้ด้านการผลิตพืชสู่เกษตรกรและผู้สนใจให้มีประสิทธิภาพในการผลิตอย่างเต็มที่
          ๓. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานราชการอื่นเพื่อประสานประโยชน์ที่จะทำให้เกษตรกรได้รับบริการที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
         ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ศึกษา วิจัยทดสอบพืช/สาขาวิชา
ตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่
เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการผลิต/ขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ และ
กระจายพันธุ์ มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้

          โครงสร้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร มีแบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป
      มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินบัญชี และงานพัสดุ งานบุคคล และ
งานธุรการทั่งไป

๒. กลุ่มวิจัยและพัฒนา
     ๒.๑ งานวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ มีหน้าที่ ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช / เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
     ๒.๒ งานวิจัยทดสอบพืช/สาขา มีหน้าที่ ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช / สาขาวิชา ตามแผนงาน / โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
     ๒.๓ งานผลิตขยายพันธุ์พืช มีหน้าที่ ผลิตพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์พืช และการกระจายพันธุ์
 

๓. กลุ่มบริการวิชาการ                                                                                                                                                                                     |back to top|
     ๓.๑ งานบริการวิชาการ มีหน้าที่ ให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบ
รับรองปัจจัยการผลิต บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
รับผิดชอบงานโครงการพิเศษ
     ๓.๒   งานควบคุมตามพระราชบัญญัติ มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ ตามกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
 


  
ติดต่อหน่วยงาน :                                     

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๙๖๐

โทรศัพท์ : ๐-๓๘๑๓-๖๒๕๙       
โทรสาร: ๐-๓๘๑๓-๖๒๕๙

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 

                                                                                                                                                                                                                         |back to top|