โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
โครงการพิเศษ/ศูนย์เรียนรู้ - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง
: ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

กิจกรรมการศึกษา/ทดสอบ  

          ๑. ศึกษาทดสอบผลกระทบของหญ้าแฝกต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตมังคุด (โครงการตัวชี้วัดด้านการพัฒนาการเกษตร)  พบว่า  ผลผลิตมังคุดจากแปลงที่ปลูกหญ้าแฝก ที่มีการปฏิบัติทั้งตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม สามารถให้ผลผลิตสูงกว่าแปลงที่ไม่ปลูกหญ้าแฝก

          ๒. ศึกษาทดสอบพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี ๑ , ๒ และ ๓ ดำเนินงานร่วมกับกลุ่มวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของทุเรียนพันธุ์จันทบุรี ๑ , ๒ และ ๓ เปรียบเทียบกับพันธุ์หมอนทอง ปัจจุบันมีอายุเข้าปีที่ ๓ 

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

      ๑.  แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต

          ๑.๑ พื้นที่งานวิชาการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

                   - แปลงผักปลอดภัยสารพิษ  ดำเนินการปลูกผักชนิดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมตามฤดูกาลในพื้นที่ เช่น กวางตุ้งใบ กวางตุ้งฮ่องเต้ คะน้า ผักบุ้งจีน ผักปรัง แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าวโพดหวาน ผักหวานบ้าน เป็นต้น 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
โครงการพิเศษ/ศูนย์เรียนรู้ - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง
: ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมการศึกษา/ทดสอบ  

                 ทดสอบระบบการปลูกผักปลอดภัยสารพิษ

                             ปลูกพืชผักประเภท แตงกวา-ถั่วฝักยาว-ข้าวโพดหวาน เป็นระบบที่ไม่ใช้สารเคมี ในพื้นที่ ๑ ไร่พบว่า ได้ผลผลิตแตงกวา ๒,๖๒๕ กก. ผลผลิตถั่วฝักยาว ๒,๐๖๕ กก. ผลผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์ฉัตรทอง ๕๘๒ กก. และมีต้นทุนการผลิตแตงกวา ๒๕,๑๒๘ บาท ต้นทุนการผลิตถั่วฝักยาว ๒,๒๔๘ บาท ต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวาน ๒,๓๐๘ บาท ต้นทุนการผลิตของแตงกวาจะมาก เนื่องจากเป็นพืชแรกในระบบการปลูกพืชที่ต้องเตรียมพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยหมักแห้ง พลาสติกคลุมแปลง ระบบน้ำ ตาข่ายค้าง สารสกัดจากพืช เชือก และถังพ่นสารชีวภาพ ส่วนถั่วฝักยาว และข้าวโพดหวานลงทุนเพียงค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยหมักแห้ง ปุ๋ยน้ำชีวภาพ สารสกัดจากพืช ใช้แรงงานในครอบครัว ทำให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิจากการปลูกแตงกวา ถั่วฝักยาว และข้าวโพดหวาน จากการเตรียมดินครั้งเดียวปลูกพืช ๓ อย่าง ๓๐,๐๐๐-๓๕,๐๐๐ บาท/ไร่/รุ่น

   

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 6