หน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) “Kick Off ผลิตพืชอินทรีย์และพืช GAP ให้มีคุณภาพปลอดภัย ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร”พร้อม ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพายุปาบึก