หน้าแรก

เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปิดความเห็น บน เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เขต๗) ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เขต๗) ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

กำหนดการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(สวพ.7)

ปิดความเห็น บน กำหนดการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(สวพ.7)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เขต๗) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เขต๗) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศผลฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563

ปิดความเห็น บน ประกาศผลฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(สวพ.7)

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(สวพ.7)

สวพ.7เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ไม่ต้องผ่าน กพ)

ปิดความเห็น บน สวพ.7เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ไม่ต้องผ่าน กพ)

รายชื่อโรงคัดบรรจุผลไม้ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ( ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 )

ปิดความเห็น บน รายชื่อโรงคัดบรรจุผลไม้ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ( ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 )

รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค.63)

ปิดความเห็น บน รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค.63)

คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๗๕๐/๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวอ.4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ

ปิดความเห็น บน คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๗๕๐/๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวอ.4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ


ข่าวกิจกรรม

สวพ.7ร่วมกับ มกอช.ลงพื้นที่เข้ารับสมัครการขอการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอบ้านนาสาร

ปิดความเห็น บน สวพ.7ร่วมกับ มกอช.ลงพื้นที่เข้ารับสมัครการขอการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอบ้านนาสาร

ขับเคลื่อนหมู่บ้านพืชปลอดภัยในโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารให้ได้มาตรฐานทางเกษตรที่ดี GAP พืช

ปิดความเห็น บน ขับเคลื่อนหมู่บ้านพืชปลอดภัยในโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารให้ได้มาตรฐานทางเกษตรที่ดี GAP พืช

สวพ.7 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร GAP ดีเด่น และแปลงพืชอินทรีย์ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564

ปิดความเห็น บน สวพ.7 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร GAP ดีเด่น และแปลงพืชอินทรีย์ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564

สวพ.7สร้างการรับรู้ความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พืชวางแผนให้บริการตรวจรับรอง GAP พืชผักให้แก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปิดความเห็น บน สวพ.7สร้างการรับรู้ความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พืชวางแผนให้บริการตรวจรับรอง GAP พืชผักให้แก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี