– ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.8)

ประกาศกรมวิชาการเกษต

Read more

– คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และหน่วยงานในสังกัด

คู่มือการจัดทำคำรับร

Read more