– ประกาศกรมวิชาเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม และกำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.8)