– รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารราชการ ประจำปี 2562 เรื่อง “โครงการลดต้นทุนการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารราชการ ประจำปี 2562 เรื่อง “โครงการลดต้นทุนการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (คลิก)