โครงการศูนย์เรียนรู้ การผลิตพืชตามแนวตามพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่จากต้นแบบสู่ไร่นาเกษตรกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8