ผอ.สวพ.8 ต้อนรับและติดตามนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมต้อนรับและติดตามนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมกิจการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ จำกัด และได้ตรวจเยี่ยมชมแปลงยางพาราของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ที่ประสบปัญหาโรคใบร่วงยางพารา ณ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส