สวพ. 8 จัดประชุมชี้แจง กรอบจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางถ่ายทอดตัวชี้วัด จาก สวพ.8 สู่หน่วยงานในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดประชุมชี้แจง กรอบจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางถ่ายทอดตัวชี้วัด จาก สวพ.8 สู่หน่วยงานในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มี นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ.สวพ.8 เป็นประธาน นางสาวสุนีย์ สันหมุด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สวพ.8 เป็นวิทยากร โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ สวพ.8 และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม สวพ.8 จังหวัดสงขลา