สวพ. 8 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงแบบเกษตรกรทำใช้เอง”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงแบบเกษตรกรทำใช้เอง” มี นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ.สวพ.8 เป็นประธาน ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ผู้เชี่ยวด้านจุลชีววิทยาและคณะ นางรัตน์ติยา พวงแก้ว ผอ.สวพ.ระนอง นายธัชธาวินท์ สะรุโณ นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกร สามารถผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยใช้เองในครัวเรือน และลดการใช้สารเคมี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 60 ราย ณ ห้องประชุมหลวงวาจกกสิกิจ ศวพ.สงขลา สวพ.8 จังหวัดสงขลา