สวพ.8 พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อหารือแนวนโยบายในการวิจัยและพัฒนาพืชของ จ.สงขลา

นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา นำคณะนักวิจัย ของสวพ.8 พบปะหารือ นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อให้การวิจัย ตอบโจทย์จังหวัด ได้ข้อสรุป อทิเช่น พืชอัตลักษณ์พื้นถื่น มะม่วงเบา กาแฟ ทุเรียนบ้าน ตาลโตนด ละมุด พืชปลอดภัย ชุมชน GAP และ พัฒนาสู่ organic พืชเชิงท่องเที่ยว เช่น องุ่น หรือ ชุมชนท่องเที่ยว รวมทั้งระบบเกษตรอัจฉริยะในโรงเรือน พืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ถือเป็นมิติที่ดี ในเรื่องการที่หน่วยงานกรมวิชาการเกษตรและจังหวัด จะได้ร่วมทำงานสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดได้เข้มข้นกว่าเดิม