สวพ.8 จัดฝึกอบรม เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่หลังนา

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา จัดฝึกอบรม เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่หลังนา โดยมี นางพรอุมา เซ่งแซ่ นักวิชาการเกษต ชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา เป็นวิทยากร

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 37 ราย ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา