ประชุม คณะกรรมการบริหาร สวพ.8 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดประชุม คณะกรรมการบริหาร สวพ.8 ครั้งที่ 1/2563 โดย นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ.สวพ.8 เป็นประธาน มี ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.กลุ่ม ผอ.ศวพ.จังหวัดในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สวพ.8 จังหวัดสงขลา การประชุมครั้งนี้ สวพ.8 ได้จัดประชุม ตามการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)