สวพ.8 จัดประชุม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดประชุม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ 1/2563 โดย นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ.สวพ.8 เป็นประธาน มี ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.กลุ่ม ผอ.ศวพ.จังหวัดในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ศวพ.สงขลา สวพ.8 จังหวัดสงขลา การประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอแผนและผลการดำเนินงานปี 2563 แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ การระบาด covid-19 และเสนอแผนการดำเนินงานปี 2564

ในการนี้สวพ.8 ได้จัดประชุม ตามการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)