สวพ.8 ที่ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร สาขาพัฒนางาน

ขอแสดงความยินดี กับเจ้าหน้าที่สวพ.8 ที่ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร สาขาพัฒนางานวิจัย เรื่องเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน จ.ตรัง” โดย นางสาวกลอยใจ คงเจี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นางสาวอัจจิมา จิรกวิน นักวิชาการเกษตร, นายนฤพันธุ์ จันทร์พุ่ม นักวิชาการเกษตร, ดร.สุคนธ์ วงค์ชนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผอ.ศวพ.ตรัง, นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง), ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร) สูง ผอ.สวพ.8