บทความวิชาการและเอกสารเผยแพร่ ปี 2563

เรื่องเด่นคลินิกการเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดตรัง
การสำรวจ รวบรวม และคัดเลือกสายต้นมะม่วงเบาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง ตอนที่ 1

พืชเสริมรายได้

เกษตรเพื่อสังคม โดย : นายธัชธาวินท์ สะรุโณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง)
ตอน : ไทยเปิดนำเข้ากาแฟปลอดภาษีกับออสเตรเลีย
ตอน : การผลิตหัวเชื้อเห็ดร่างแห
ตอน : กัญชง hamp -กัญชาMerijuanas ต่างกันอย่างไร
ตอน : เกษตร 2020 เข้าสู่ยุคปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา
ตอน : การค้าไทยกับอู่ฮั่น และหูเป่ย

การจัดการพืชรับมือภัยแล้ง 

ทำไม…ไม่หยุดเผาอ้อย

แนะปลูก ละมุด พุทรา มะขาม มะพร้าว ในพื้นที่ดินเค็ม

การพัฒนาอาชีพเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร)