การแบ่งส่วนราชการ

สวพ. 8 แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 5 กลุ่ม ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1139/2555
การปรับปรุงการแบ่งงานภายใน ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 คือ

1. กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย : มีอำนาจหน้าที่

– ศึกษา วิเคราห์และจัดทำแผนและงบประมาณ ประสานงานกับจังหวัดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด

– ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

2. กลุ่มวิชาการ : มีอำนาจหน้าที่

– ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา พืช ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการแก้ไขปัญหา ของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

– ให้คำปรึกษาประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนัก

3. กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต : มีอำนาจหน้าที่

– ศึกษา และพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต

– ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช และมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ

– ให้คำปรึกษาประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนัก

4. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี : มีอำนาจหน้าที่

– ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช

– ให้บริการทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ : มีอำนาจหน้าที่

– ควบคุมและกำกับตามกฎหมายว่าด้วย วัตถุอันตราย ปุ๋ย และพันธุ์พืชในพื้นที่รับผิดชอบ