โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช
โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาป่าเทือกเขานมสาว อ.บางวัน ต.คุระบุรี จ.พังงา
โครงการปลูกปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่แห้งแล้งตามพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์
รู้จักปาล์มน้ำมัน
ลักษณะพฤกษศาสตร์ปาล์มน้ำมัน
ประวัติและลักษณะกลุ่มพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
การปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้ำมัน
วัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
หนูในสวนปาล์มน้ำมัน
แมลงศัตรูปาล์มน้ำมัน
โรคปาล์มน้ำมัน
การแปรรูปปาล์มน้ำมัน
การเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน
พลังงานทดแทน-ไบโอดีเซล
การปลูกปาล์มในพื้นที่ที่ต้องจัดการเป็นพิเศษ
การจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน
การปลูกปาล์มแทนสวนปาล์มน้ำมันเดิม
ธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน

หากท่านใดสนใจรับข่าวสารปาล์มน้ำมันฉบับพิเศษ "องค์ความรู้ปาล์มน้ำมัน เพื่อการจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพ" และเอกสารวิชาการคู่มือปาล์มน้ำมัน "คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในสวนปาล์มน้ำมัน" สามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี

 

พันธุ์ปาล์มน้ำมันของกรมวิชาการเกษตร

 

ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

 

ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่ศูนยวิืจัย
ปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี

 

 


 

แนะนำพันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ใหม่

 

โหลดประกาศ
เมล็ดพันธุ์ราคา 13 บ./เมล็ด
ต้นกล้าเล็กราคา 30 บ./ต้น
ต้นกล้าใหญ่ราคา 55 บ./ต้น
 

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการในงาน 80 ปี ผลิตพืชอาหารปลอดภัย นำไทยสู่ AEC ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ีเชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2556
บุคลากรของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ร่วมใจกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556
   

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานปาล์มน้ำมัน ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.หนองเหล่า ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556
คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556
คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556
คณะข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เข้าศึกษาดูงานเรื่องพันธุ์ ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ การจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันและการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
   

 

 

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี

 ตู้ปณ.53 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
หรือ 126 ม.4 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : 0-7725-9144-6, 0-7725-9040 โทรสาร : 0-7725-9450
ติดต่อสอบถามพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ในวันและเวลาราชการ

E-mail :  suratoilpalm@hotmail.com

กรมวิชาการเกษตร
 
 
 
 
 
 

 

 

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สยามรัฐ
บ้านเมือง
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางธุรกิจ
มติชน
คมชัดลึก
ไทยโพส