คำแนะนำผู้ประกอบการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

           ปาล์มน้ำมันได้ถูกประกาศให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2541 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดชนิด และชื่อพันธุ์เมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ในลำดับที่ 28 ขณะเดียวกันได้ออกประกาศกระทรวงเกษตร และสหกรณ์เรื่อง กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุมปาล์มน้ำมัน โดยได้กำหนดลักษณะของต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ปกติและผิดปกติและให้คัดทิ้งต้นกล้าที่มีลักษณะผิดปกติ ประกาศกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวได้ใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2541 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 กรมวิชาการเกษตร ได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การจดทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน โดยกำหนดว่า ผู้เพาะชำเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันและต้นกล้าปาล์มน้ำมันต้องจดทะเบียนเป็นผู้เพาะชำปาล์มน้ำมันก่อน จึงจะขอรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518


ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมพันธุ์ปาล์มน้ำมันกรมวิชาการเกษตร

           ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้ที่ทำแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า ต้องแจ้งรายละเอียดแปลงเพาะ ได้แก่ จำนวนพื้นที่ของแปลงเพาะชำที่ตั้งและแผนที่ของแปลงเพาะชำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นขอจดทะเบียนแปลงเพาะ ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ที่จะยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือทะเบียนพาณิชย์ โดยยื่นขอจดทะเบียนแปลงเพาะได้ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรศูนย์วิจัย และศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต กรมวิชาการเกษตร หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่
        ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่คณะปรึกษา (Advisor) กรมวิชาการเกษตรจะไปตรวจสอบแปลงเพาะชำที่ยื่นขอจดทะเบียนแปลงเพาะชำปาล์มน้ำมัน โดยจะไปแนะนำการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
          ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่คณะตรวจสอบ (Inspector) กรมวิชาการเกษตรจะไปตรวจสอบแปลงเพาะชำที่คณะที่ปรึกษาไปให้คำแนะนำแล้ว โดยจะไปตรวจสอบ
ควบคุมและแนะนำการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
          ขั้นตอนที่ 4 ผู้ยื่นจดทะเบียนแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าใดที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการกรมวิชาการเกษตรก็จะออกบัตรประจำตัวเจ้าของแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า โดยบัตรประจำตัวดังกล่าวมีอายุได้ 1 ปี และต้องยื่นขอต่อทุกปี
          ขั้นตอนที่ 5 ผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวเจ้าของแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าแล้ว ต้องจัดทำป้ายแสดงว่าเป็นแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี และทะเบียน
เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันและต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ข้อความบนป้าย “แปลงจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ได้รับการรับรองโดย กรมวิชาการเกษตร” ขนาดของป้ายต้องมีขนาด กว้าง x ยาว ไม่ต่ำกว่า 20 x 70 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษรต้องเห็นและอ่านได้ชัดเจน
          ขั้นตอนที่ 6 ผู้ที่ได้บัตรรับรองจากกรมวิชาการเกษตร นำบัตรรับรองมาแสดง เพื่อขอใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน หรือต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
(ตามแบบ พ.พ.1)
          ขั้นตอนที่ 7 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันหรือต้นกล้าปาล์มน้ำมัน จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด


การตรวจสอบและให้การรับรองแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

           1. คณะที่ปรึกษา ออกให้คำแนะนำและตรวจสอบเบื้องต้นทุก 1 ดือน ในแปลงเพาะที่ยื่นจดทะเบียน หรือแปลงเพาะที่ได้รับการรับรอง หรือแปลงเพาะที่ได้รับใบอนุญาต ต่อจากนั้นทำการตรวจสอบและแนะนำ (ตามแบบฟอร์มการตรวจแปลงเพาะ) โดยให้คำแนะนำในการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน และการดูแลรักษาตาม คำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร และการลงบัญชีต้นกล้าปาล์มน้ำมัน (ตามสมุดบันทึกประจำแปลงเพาะ)
           2. คณะที่ปรึกษา ตรวจสอบแหล่งที่มาของพันธุ์ และจำนวนต้นกล้า ตามแบบฟอร์มการตรวจแปลงเพาะ
           3. คณะที่ปรึกษา มอบสมุดประจำแปลงเพาะ เพื่อใช้ในการบันทึกการตรวจสอบแปลงเพาะ ในครั้งแรกที่ทำการตรวจสอบแปลงเพาะ
           4. สมุดประจำแปลงเพาะ จัดทำขึ้น 2 เล่ม เล่มที่ 1 สำหรับแปลงเพาะเพื่อบันทึกการปฏิบัติงาน และบัญชีการซื้อ - ขาย เมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน และ
เล่มที่ 2 สำหรับคณะที่ปรึกษา เพื่อคัดลอกข้อมูลจากสมุดประจำแปลงเพาะ พร้อมทั้งลงนามการตรวจแปลงเพาะ ทั้งสองฝ่ายคือ คณะที่ปรึกษา และ ผู้ยื่นจดทะเบียน
แปลงเพาะทุกครั้งที่ทำการตรวจเยี่ยม
           5. เมื่อทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะที่ปรึกษา ส่งแบบการตรวจแปลงเพาะ ที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ตู้ ปณ. 53 อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7725 - 9146 โทรสาร 0 -7725-9450 เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินต่อไป
           6. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ทำการรวบรวม และสรุปผลการตรวจสอบให้กรมวิชาการเกษตร ทุก 1 เดือน


หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับรองแปลงเพาะปาล์มน้ำมัน
ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องการจดทะเบียนแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

           1. ต้องเพาะพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ได้จากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้ และมีหลักฐานการได้มาของพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่สามารถตรวจสอบได้

แหล่งผลิตพันธุ์ที่ไม่รับรองคือ

                      - แหล่งผลิตจากประเทศมาเลเซีย
                      - เมล็ด/ต้นกล้า จากใต้ต้นปาล์มน้ำมัน หรือสวนปาล์มน้ำมัน
                      - เมล็ด/ต้นกล้า ไม่ทราบแหล่งที่มา
                      - แหล่งผลิตอื่น ๆ ตามความเห็นของกรมวิชาการเกษตร
           2. มีสถานที่เพาะต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน และต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ตรวจสอบได้
           3. ปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการ ของกรมวิชาการเกษตร
                      - การดูแลรักษาแปลงเพาะและต้นกล้า
                      - การใช้ขนาดถุงเพาะและการจัดวางถุงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
                      - การคัดทิ้งต้นกล้า
                      - จดบันทึกการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในสมุดประจำแปลงเพาะและบันทึกบัญชี ซื้อ - ขายเมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า
                      - เมื่อได้การรับรอง ต้องแสดงป้ายรับรองแปลงเพาะตามประกาศกรมวิชาการเกษตร
           4. ปฏิบัติตามข้อบังคับของ พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด
                      - ผู้ประกอบการแปลงเพาะ ต้องขออนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ปาล์มน้ำมัน) ตามแบบ พ.พ.1 โดยผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา ตามข้อ 1 - 3 ข้างต้น
                      - แสดงใบอนุญาตในที่เปิดเผย
                      - มีป้ายแสดงต้นกล้าในแต่ละรุ่นที่เพาะ
                      - จัดทำบัญชี ซื้อ - ขาย ที่เป็นจริง และตรวจสอบได้
                      - จัดให้มีป้ายแสดงสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ปาล์มน้ำมัน)


การขอรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

           ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต (พ.พ.1) ณ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือส่งคำขอทางไปรษณีย์ พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
           1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบกิจการ
           2. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของแปลงเพาะชำปาล์มน้ำมันที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร
           3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
           4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมรายละเอียดของวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
           5. สำเนาหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
           6. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการ และหรือ ในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นดำเนินการด้วยตนเอง
           7. แผนผังแสดงสถานที่ตั้งของสถานที่รวบรวม สถานที่เก็บหรือสถานที่เพาะชำ
           8. การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 400 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดปลาเค้า ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เงินรายได้
กรมวิชาการเกษตร เลขบัญชี 199 - 6 - 00828 - 5 และแนบใบโอนเงินไปพร้อมกับหลักฐานการยื่นขอใบอนุญาต ฯ


คำแนะนำการจัดทำฉลากเมล็ดพันธุ์ควบคุมปาล์มน้ำมัน
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

           ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม 2541 กำหนดให้ปาล์มน้ำมันเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม โดยผู้ที่มีต้นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (D x P) หรือผู้เพาะชำเมล็ดพันธุ์/ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน และผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ต้องจัดให้มีฉลากภาษาไทย ที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่รวบรวมหรือนำเข้า ตามมาตรา 22(2) และมาตรา 23(4) ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษตามมาตรา 60 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
               

 

ตัวอย่างของฉลากเมล็ดพันธุ์ควบคุมปาล์มน้ำมันที่รวบรวม

1. กรณีสถานที่ทำการและสถานที่รวบรวมตั้งอยู่ที่แห่งเดียวกัน

ควบคุม
ปาล์มน้ำมัน เทเนอร่า (Deli X AVROS)
วันเดือนปีที่เพาะชำ  10  มกราคม  2549
แหล่งรวบรวม  ASD ประเทศคอสตาริก้า
ผู้รวบรวมและสถานที่รวบรวม  ร้านนายปาล์ม
เลขที่ 99  หมู่.9  ถ.เพชรเกษม  ต.หลังสวน  อ.หลังสวน 
จ.ชุมพร  โทร.0 - 7712 - 3456
2. กรณีที่ไม่ได้ตั้งอยู่ที่แห่งเดียวกัน

 

เมล็ดพันธุ์ควบคุม
ปาล์มน้ำมัน เทเนอร่า (Deli x AVROS)
วันเดือนปีที่เพาะชำ  10  มกราคม  2549
แหล่งรวบรวม ASD ประเทศคอสตาริก้า
ผู้รวบรวม ร้านนายปาล์ม  เลขที่ 99  หมู่ 9  ถ.เพชรเกษม
ต.หลังสวน  อ.หลังสวน   จ.ชุมพร   โทร. 0 - 7712 - 3456
สถานที่รวบรวม  10  หมู่.3  ถ.เพชรเกษม  ต.หลังสวน
อ.หลังสวน  จ.ชุมพร

 


ตัวอย่างฉลากเมล็ดพันธุ์ควบคุมปาล์มน้ำมันที่นำเข้า

เมล็ดพันธุ์ควบคุม
ปาล์มน้ำมัน เทเนอร่า (Deli x AVROS)
วันเดือนปีที่นำเข้า  10  มกราคม  2549
แหล่งรวบรวม  ASD ประเทศคอสตาริก้า
ผู้นำเข้า  หจก.เกษตรปาล์ม  เลขที่ 50  ถ.พหลโยธิน
เขตจตุจักร  โทร.0 - 2579 - 3635

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579- 3635