ข่าวภายในกอง

ประชุมคณะทำงานดูแลสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2/2562

ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานดูแลสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2/2562
  • วก. รายงานตามนโยบายรัฐบาล เมษายน 2562 (ส่งสศก)  13/5/62
  • ขอให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก สิ้นสุดการดำเนินงานปี 2561 22/3/62
  • แบบฟอร์มและรูปแบบ 22/3/62

แบบขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูล โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่บริการและแปลงเกษตร