พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพPGPR สำหรับข้าว ข้าวโพดและข้าวฟ่าง อ้อยและมันสำปะหลัง” วันศุกร์ที ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓