กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตรจัดอบรม

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร  จัดอบรม”โปรแกรมสำเร็จรูป IRRISTAT For Dos” รุ่นที่ 38

ระหว่างวันที่ 20 – 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 ตึกกสิกรรม  กรมวิชาการเกษตร