ข้าราชการพนักงานลูกจ้างแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชา

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างแสดงความยินดีกับ นางสาวภารดี ไวยคะณี ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ