ข้าราชการและพนักงานลูกจ้างกองแผนงานและวิชาการ ขอแสดงความยินดีรองอธิบดี

ข้าราชการและพนักงานลูกจ้างกองแผนงานและวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับนางวิไลวรรณ พรหมคำ ได้รับตำแหน่งรองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร