สืบเนื่องมาจากกรมกสิกรรมและกรมการข้าวรวมกันเป็นกรมวิชาการเกษตร ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 เพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกรมฯ หรือสถาบันและจัดระเบียบหน่วยงานราชการ ซึ่งปฏิบัติงานอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้รวมอยู่ในกรมหรือสำนักงานเดียวกัน และได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 262 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2515 แบ่งราชการในกรมวิชาการเกษตร ออกเป็น 15 กอง ได้มีพระราชกฤษฎี กาให้ไว้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2525 แบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยแห่งชาติ จึงได้เปลี่ยนชื่อกองแผนงาน เป็น กองแผนงานและวิชาการ และได้มีการปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
รายชื่อผู้บริหารกองแผนงานและวิชาการในอดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้
ลำดับชื่อ – สกุล  ตั้งแต่ถึง 
1 นายอารี  แก้วงาม 3 ธันวาคม 2516 9 กันยายน 2518
2 นายสมมาตร  ธรรมมานุวงศ์ 18 ตุลาคม 2518 24 มีนาคม 2524
3 นายลาภ  ธรรมาครองอาตม 25 มีนาคม 2524 30 กันยายน 2526
4 นายชนวน  รัตนวราหะ 1 ตุลาคม 2526 5 กุมภาพันธ์ 2530
5นายดำเกิง  จันทรปัญญา 6 กุมภาพันธ์ 2530 13 พฤศจิกายน 2532
6นายอนันต์ วัฒนธัญกรรม14 พฤศจิกายน 253226 กุมภาพันธ์ 2539
7นายวิชัย  นพอมรบดี 27 กุมภาพันธ์ 2539 20 ตุลาคม 2541
8นายเชิง  ชินนูปถัมภ์ 26 ตุลาคม 2541 30 กันยายน 2542
9นายณัฐวุฒิ  ภาษยะวรรณ 7 ตุลาคม 2542 15 พฤศจิกายน 2543
10นายวิทยวัฒน์  กุณชร ณ อยุธยา 15 พฤศจิกายน 2543 22 ตุลาคม 2544
11นายณัฐวุฒิ  ภาษยะวรรณ 22 ตุลาคม 2544 1 ตุลาคม 2546
12นายชาย  โฆรวิส 1 ตุลาคม 2546 6 กุมภาพันธ์ 2548
13นายดำรงค์  จิระสุทัศน์ 9 กุมภาพันธ์ 2548 25 กันยายน 2550
14นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ 25 กันยายน 2550 1 กุมภาพันธ์ 2553
15นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี 2 กุมภาพันธ์ 255321 มกราคม 2554
16นายสุรเดช ปัจฉิมกุล24 มกราคม 25548 มีนาคม 2555
17นายอนันต์ อักษรศรี21 มีนาคม 255518 พฤศจิกายน 2558
18นายวราวุธ ชูธรรมธัช25 พฤศจิกายน 255814 มกราคม 2561
19นางพิสมัย จันทนะมัฏฐะ15 มกราคม 2561ปัจจุบัน