ข่าวกิจกรรม สอพ.

พิธีกตัญชลีดิถีสงกรานต์แสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัว กรมวิชาการเกษตร

มาทำความรู้จัก “หนอนกระทู้ fall armyworm ศัตรูพืชตัวร้าย” กันเถอะ

สำรวจความเสียหายของมันสำประหลังที่เกิดจากการระบาดของเพลี้ยหอยเกล็ดในอำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง และอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

สร้างการรับรู้เรื่องหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) และวิธีตรวจสอบสินค้าเพื่อรับรองการส่งออกพืชและผลิตผลพืชรวมทั้งการระบุข้อความเพิ่มเติมลงในใบรับรองสุขอนามัยพืชก่อนการส่งออกไปประเทศปลายทางให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นักวิชาการของ สอพ. ให้การต้อนรับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและกรมวิชาการเกษตร นำเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช ของประเทศกัมพูชา เวียดนามและไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์แมลง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

ประกาศนียบัตร รางวัลดีเด่น การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise

ประกาศนียบัตร รางวัลดีเด่น ด้านการรายงานผลการผลิต/การใช้ประโยชน์ผ่านระบบฐานข้อมูลผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

สร้างการรับรู้และป้องกันกำจัดการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) ในข้าวโพด

การเก็บและจำแนกตัวอย่างแมลงจำพวกปากดูด ศัตรูสำคัญของพืชนำเข้าและส่งออก