แบบฟอร์มทางราชการ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

PDF
๑. บัญชีงบหน้ารายการใบสำคัญ
๒. บันทึกข้อความ ขออนุมัติซื้อ (๗ ข้อ)
๓. แบบขออนุมัติหลักการขอซื้อ/ขอจ้าง (แบบ พ.ด.๑)
๔. แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
๖. สัญญายืมเงิน (แบบ ๘๕๐๐)
๗. ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติราชการต่างจังหวัด
๘. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ ๘๗๐๘)
๙. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(แบบ ๘๗๐๘)
๑๐. หน้างบใบสำคัญค่าพาหนะ
๑๑. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.๑๑๑)
๑๒. ใบสำคัญรับเงิน
๑๓. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
๑๔. บันทึกข้อความ ขอแจ้งกำหนดวันออกเดินทางไปต่างประเทศ
๑๕. บันทึกข้อความ แจ้งวันกลับถึงราชอาณาจักรไทย และวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
๑๖. บันทึกข้อความ ขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑๗. ใบมอบฉันทะ
๑๘. บันทึกข้อความ ขอหนังสือรับรอง
๑๙. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
๒๐. แบบใบลาพักผ่อน
๒๑. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
๒๒. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๒๓. บัญชีรายละเอียดขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๒๔. FACIMILE MESSAGE
๒๕. เอกสารโทรสาร
๒๖. แบบใบขอยกเลิกวันลา
๒๗. แบบใบขออนุญาตออกนอกสถานที่ราชการ
๒๘. บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกค่าทางด่วน
๒๙. คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๐๐)
๓๐. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑)
๓๑. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการการศึกษาของบุตร (แบบ ๗๒๒๓)
๓๒. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
 

search

มุมความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

 IMG 20160921 212746

KM ประจำเดือนอื่นๆ

 

http://qrcode.thaiguild.com

parajumpers pas cher parajumpers pas cher pjs pas cher pjs pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher barbour paris pas cher moncler outlet online moncler outlet moncler outlet online louboutin pas cher louboutin soldes chaussure louboutin pas cher louboutin pas cher air amx pas cher air amx 90 pas cher air amx pas cher nike air amx pas cher moncler outlet moncler outlet online moncler outlet milano piumini moncler outlet moncler sito ufficiale outlet parajumpers pas cher pjs pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pjs pas cher parajumpers paris pas cher woolrich outlet online woolrich outlet woolrich outlet bologna giuseppe zanotti pas cher giuseppe zanotti pas cher