finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterเมื่อวาน112
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้833
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1723
mod_vvisit_counterเดือนนี้4274
mod_vvisit_counterเดือนก่อน9948
mod_vvisit_counterทั้งหมด159706

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จ้างพิมพ์แผ่นพับ จำนวน ๘ แผ่น วงเงิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

จ้างพิมพ์แผ่นพับ จำนวน ๘ แผ่น สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 4

  จ้างเหมากำจัดสารเคมีเสื่อมสภาพและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

จ้างเหมากำจัดสารเคมีเสื่อมสภาพและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว จำนวน ๑ งาน กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 4

  จ้างเหมาซ่อมระบบเย็นเรือนเพาะชำ วงเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

จ้างเหมาซ่อมระบบเย็นเรือนเพาะชำ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 8

  ขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๒๐๑,๑๖๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 5

  ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการกษตร รายละเอียด 8

  ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา วงเงิน ๒๗๓,๐๕๓.๓๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 6

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๑๑๕,๙๖๖.๖๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 9

  จ้างพิมพ์หนังสือการจัดการศัตรูมะพร้าว จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น วงเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

จ้างพิมพ์หนังสือการจัดการศัตรูมะพร้าว จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 8

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ วงเงิน ๔๙๕,๙๘๗.๘๐ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โดยวิธีตกลงราคา วงเงิน ๒๓๑,๒๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติ่ม ข้อ ๑๙ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๓๙ ข้อ ๑ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โดยวิธีตกลงราคาโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติ่ม ข้อ ๑๙ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ ข้อ ๑ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษต รายละเอียด 12


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร