finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้28
mod_vvisit_counterเมื่อวาน107
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้28
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1782
mod_vvisit_counterเดือนนี้8788
mod_vvisit_counterเดือนก่อน8933
mod_vvisit_counterทั้งหมด239082

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาทศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์การเกาะจับกันของสารชีวโมเลกุลแบบอัตโนมัติ วงเงิน ๓๙๕,๔๙๙ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์การเกาะจับกันของสารชีวโมเลกุลแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 5

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ รายละเอียด 16

  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑๓๔,๓๐๐ บาท ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ รายละเอียด 12

  จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับคอมพิวเตอร์ชนิดต่อเนื่อง จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ฉบับ (๕๐๐ กล่อง) วงเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับคอมพิวเตอร์ชนิดต่อเนื่อง จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ฉบับ (๕๐๐ กล่อง) กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 19

  จ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๑๕,๐๐๐ บาท กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๑ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 20

  ซื้อสารเคมี จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑๒๔,๓๘๐.๓๓ บาท  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ซื้อสารเคมี จำนวน ๖ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 24

  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๕ รายการ วงเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๕ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 27

  จ้างเหมาจัดพิมพ์แผ่นพับ ขนาด A4 พิมพ์ ๔ สี ๒ หน้า ๒ พับ ๓ ตอน กระดาษอาร์ต  ๑๒๐ แกรม จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างเหมาจัดพิมพ์แผ่นพับ ขนาด A4 พิมพ์ ๔ สี ๒ หน้า ๒ พับ ๓ ตอน กระดาษอาร์ต ๑๒๐ แกรม จำนวน ๖ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 28

  จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ เครื่อง วงเงิน ๑,๑๘๖,๑๕๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ รายละเอียด 23


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร