finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้250
mod_vvisit_counterเมื่อวาน334
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้584
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน4805
mod_vvisit_counterเดือนนี้8980
mod_vvisit_counterเดือนก่อน9559
mod_vvisit_counterทั้งหมด286445

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ เครื่อง วงเงิน ๑,๑๘๖,๑๕๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ รายละเอียด 71

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๑๖๐,๓๕๐ บาท ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ รายละเอียด 119

  ซื้อสารมาตรฐาน LC Multi-Residue Pesticide kit จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒๒๗,๕๘๙ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ซื้อสารมาตรฐาน LC Multi-Residue Pesticide kit จำนวน ๑ ชุด กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 59

  สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๔๐๒,๒๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 48

  ซื้อสารเคมี วงเงิน ๔๗,๓๗๔๘ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ซื้อสารเคมี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 54

  ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อ ๖ นื้ว ขนาด ๓๐ แรงม้า พร้อมชุดควบคุม จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๑๖๖,๙๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อ ๖ นื้ว ขนาด ๓๐ แรงม้า พร้อมชุดควบคุม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 63

  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕๐ รายการ วงเงิน ๑,๒๕๕,๒๗๕ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕๐ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 99

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๘๔,๗๕๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 42

  ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖๒ รายการ ๔๙๗,๖๔๖.๓๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖๒ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 50

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๑๗,๗๐๐ บาท กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๒ รายการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 58


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร