finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้173
mod_vvisit_counterเมื่อวาน164
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1496
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1739
mod_vvisit_counterเดือนนี้4542
mod_vvisit_counterเดือนก่อน8001
mod_vvisit_counterทั้งหมด225903

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๓๒ รายการ วงเงิน ๒๐๙,๐๐๐ บาท กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๓๒ รายการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 6

  สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ วงเงิน ๒๖๕,๗๘๘ บาท สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 9

  ซื้อเครื่องวัดปริมาณคอลโรฟิลล์ วงเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อเครื่องวัดปริมาณคอลโรฟิลล์ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 6

  จ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับ ๓ ตอน, จ้างเหมาพิมพ์เอกสารการผลิตพืชอินทรีย์, จ้างเหมาพิมพ์คู่มือสำหรับผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และจ้างเหมาทำโรลอัพ GAP ขนาด ๘๐x๒๐๐ ซม. จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับ ๓ ตอน, จ้างเหมาพิมพ์เอกสารการผลิตพืชอินทรีย์, จ้างเหมาพิมพ์คู่มือสำหรับผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และจ้างเหมาทำโรลอัพ GAP ขนาด ๘๐x๒๐๐ ซม. จำนวน ๔ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๒ รายการ วงเงิน ๔๘๔,๖๐๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๒ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 8

  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖๑ รายการ วงเงิน ๑๘๔,๗๕๑ บาท กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐


จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖๑ รายการ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 7

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๖๐ รายการ วงเงิน ๓๗๘,๐๐๐บาท กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๖๐ รายการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ วงเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 7

  ซื้อปุ๋ยเคมีงานทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน โดยการจัดการน้ำและปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดบึงกาฬ เลย นครพนม วงเงิน ๑๔๖,๔๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อปุ๋ยเคมีงานทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน โดยการจัดการน้ำและปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดบึงกาฬ เลย นครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 5

  ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗๒ รายการ วงเงิน ๔๙๖,๘๕๕ บาท ฝ่ายบริหารศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐


ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗๒ รายการ ฝ่ายบริหารศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร