finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้139
mod_vvisit_counterเมื่อวาน254
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้984
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1670
mod_vvisit_counterเดือนนี้6424
mod_vvisit_counterเดือนก่อน13554
mod_vvisit_counterทั้งหมด297443

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จ้างเหมาบริการสืบค้นจัดทำข้อมูลศัครูพืชเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเสียงศัตรูพืช วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท กลุ่มวิจัยกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างเหมาบริการสืบค้นจัดทำข้อมูลศัครูพืชเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเสียงศัตรูพืช กลุ่มวิจัยกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 47

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๖๙,๔๐๐ บาท กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๕ รายการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 52

  จ้างซ่อมตู้อบไอน้ำ จำนวน ๒ ตู้ วงเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างซ่อมตู้อบไอน้ำ จำนวน ๒ ตู้ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 41

  ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน วัสดุไฟฟ้า วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙๖ รายการ วงเงิน ๒๒๘,๒๐๙.๖๐ บาท กลุ่มวิจัยปฐพี กองวิจัยพัฒนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน วัสดุไฟฟ้า วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙๖ รายการ กลุ่มวิจัยปฐพี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 44

  จ้างซ่อมบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องวัดการดูดกลืนแสง วงเงิน ๑๐๗,๐๐๐ บาท กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างซ่อมบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องวัดการดูดกลืนแสง กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 37

  จ้างเหมาจัดทำแผนหมุนคำแนะนำการใช้ปุ๋ยพืชเศรษฐกิจแบบพกพา วงเงิน ๑๖๖,๕๐๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑


จ้างเหมาจัดทำแผนหมุนคำแนะนำการใช้ปุ๋ยพืชเศรษฐกิจแบบพกพา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 37

  จ้างเหมาวิเคราะห์สารไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง วงเงิน ๑๐๔,๔๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕), ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑


จ้างเหมาวิเคราะห์สารไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕), ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สทช. กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 48

  จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมิอวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ เครื่อง วงเงิน ๒๕๑,๔๕๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑


จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมิอวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ เครื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 40

  ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ วงเงิน ๑๕๙,๙๙๑.๗๕ บาท กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑


ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 39

  จัดซื้อโดรนติดกล้องภาพถ่ายมุมสูง DJI Phantom 4 Pro จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๐๓,๒๐๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑


จัดซื้อโดรนติดกล้องภาพถ่ายมุมสูง DJI Phantom 4 Pro จำนวน ๑ ชุด สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 39


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร