finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้163
mod_vvisit_counterเมื่อวาน164
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1486
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1739
mod_vvisit_counterเดือนนี้4532
mod_vvisit_counterเดือนก่อน8001
mod_vvisit_counterทั้งหมด225893

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  วัสดุ วงเงิน ๓๓๑,๕๙๓ บาท โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามาตรา ๕๖ (๒) (ข) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๘๓๗/๒๕๔๖ ลว ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐


วัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามาตรา ๕๖ (๒) (ข) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๘๓๗/๒๕๔๖ ลว ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 24

  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๓ เครื่อง วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๓ เครื่อง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  จ้างย้ายบันไดห้องอนุรักษ์ระยะปานกลาง ๕c พร้อมติดตั้งสลิงพร้อมอุปกรณ์กันตกล็อคอัตโนมัติ วงเงิน ๑๑๙,๘๙๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกฎกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และ กฎการกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร


จ้างย้ายบันไดห้องอนุรักษ์ระยะปานกลาง ๕c พร้อมติดตั้งสลิงพร้อมอุปกรณ์กันตกล็อคอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 10

  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑,๘๒๐,๘๒๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18

  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๔,๐๓๗,๙๐๐ บาท กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตเกษตร รายละเอียด 15

  ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๐๘๘,๕๐๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐


ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ จำนวน ๒ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 9

  ซื้อสารเคมี จำนวน ๕๕ รายการ วงเงิน ๔,๓๘๔,๙๕๐ บาท ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธํนวาคม ๒๕๖๐


ซื้อสารเคมี จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18

  จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อ ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า วงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชปราจีนบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐


จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อ ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชปราจีนบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12

  จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์สำหรับห้องเย็น (ห้องอนุรักษ์ระยะปานกลาง ๕ องศาเซลเซียล และห้องอนุรักษ์ระยะยาว -๑๐ องศาเซลเซียล) วงเงิน ๑๖๕,๕๑๒.๙๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาจะง ตามระเบียบกฎกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และ กฎการกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร


จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์สำหรับห้องเย็น (ห้องอนุรักษ์ระยะปานกลาง ๕ องศาเซลเซียล และห้องอนุรักษ์ระยะยาว -๑๐ องศาเซลเซียล) โดยวิธีเฉพาะเจาจะง สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 10

  สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน วงเงิน ๑๐๙,๓๐๕ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐


สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 10


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร