finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้111
mod_vvisit_counterเมื่อวาน268
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1194
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้2981
mod_vvisit_counterเดือนก่อน5933
mod_vvisit_counterทั้งหมด209832

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จัดทำข้อมูลศัตรูพืชเพื่อกำหนดมาตรการด้านสุขภาพอนามัยพืช วงเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐


จัดทำข้อมูลศัตรูพืชเพื่อกำหนดมาตรการด้านสุขภาพอนามัยพืช กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13

  ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร วงเงิน ๔๕๖,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13

  ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร วงเงิน ๒๑๗,๕๐๐ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 10

  ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๒๕๐,,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐


ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 28

  ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๑,๘๒๒,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐


ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 25

  ตามหนังสือศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ ที่ กษ ๐๙๐๙.๘/๔๔๗ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ ที่ กษ ๐๙๐๙.๘/๔๕๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีความประสงค์ขอยกเลิกประกาศ ดังกล่าว 


ยกเลิกประกาศราคากลาง จำนวน ๕ เรื่อง ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18

  ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรชุดเครื่องสลัดผลปาล์มและแยกเส้นใย วงเงิน ๒๕๒,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรชุดเครื่องสลัดผลปาล์มและแยกเส้นใย ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 8

  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๘,๕๕๖,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 17

  เช่าบริการอินเตอร์เน็ต พร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐


เช่าบริการอินเตอร์เน็ต พร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  ขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล ขาวดำ รุ่น MP ๖๐๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารดิจิจตอล ขาวดำ รุ่น MP C๒๐๐๔exp จำนวน ๔ เครื่อง วงเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท กองแผนงานและวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐


ขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล ขาวดำ รุ่น MP ๖๐๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารดิจิจตอล ขาวดำ รุ่น MP C๒๐๐๔exp จำนวน ๔ เครื่อง กองแผนงานและวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 6


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร