finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้134
mod_vvisit_counterเมื่อวาน254
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้979
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1670
mod_vvisit_counterเดือนนี้6419
mod_vvisit_counterเดือนก่อน13554
mod_vvisit_counterทั้งหมด297438

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องวัดการดูดกลืนแสง ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น Lambida 45 จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๑๒,๐๒๙ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มวิจัยเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑


จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องวัดการดูดกลืนแสง ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น Lambida 45 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มวิจัยเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 61

  จ้างพิมพ์แบบ พ.ก. ๑๑-๑ วงเงิน ๑๔๕,๐๐๐ บาท กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑


จ้างพิมพ์แบบ พ.ก. ๑๑-๑ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 60

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๒ รายการ วงเงิน ๒๖๘,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษรเขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑


จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๒ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษรเขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 72

  โครงการพัฒนาและการดูแลรักษาระบบรับคำขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW และโครงการพัฒนาและการดูแลรักษาระบบเพื่อรองรับ Single form สำหรับการยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพยาง จำนวน ๒ ระบบ วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑


โครงการพัฒนาและการดูแลรักษาระบบรับคำขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW และโครงการพัฒนาและการดูแลรักษาระบบเพื่อรองรับ Single form สำหรับการยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพยาง จำนวน ๒ ระบบ ศทส. กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 75

  ซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงิน ๑๕๕,๕๗๘ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 63

  ซื้อปุ๋ยเคมีโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ในกิจกรรมแปลงต้นแบบฯ ในพื้นที่ ๒๔๐ ไร่ วงเงิน ๔๓๒,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที ่๑๘ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อปุ๋ยเคมีโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ในกิจกรรมแปลงต้นแบบฯ ในพื้นที่ ๒๔๐ ไร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 75

  จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๑ เครื่องวัดก๊าซเมทิลโบร์ไมต์ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๓๙,๑๐๐ บาท กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๑ เครื่องวัดก๊าซเมทิลโบร์ไมต์ จำนวน ๑ เครื่อง กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 64

  ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และสารเคมี จำนวน ๑๘ รายการ วงเงิน ๒๐๙,๐๐๐ บาท กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และสารเคมี จำนวน ๑๘ รายการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 63

  ฝ่ายบริหารศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราค๒๕๖๑


ฝ่ายบริหารศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 56

  ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๗๔๒,๐๐๐ บาท  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 66


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร