finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้178
mod_vvisit_counterเมื่อวาน164
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1501
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1739
mod_vvisit_counterเดือนนี้4547
mod_vvisit_counterเดือนก่อน8001
mod_vvisit_counterทั้งหมด225908

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  ตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๒๑๒,๘๒๓ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐


ตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 10

  ซื้อต้นไม้ จุดที่ ๖ ๗ ๘ และ ๙ ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กรมวิชาการเกษตร วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อต้นไม้ จุดที่ ๖ ๗ ๘ และ ๙ ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  ซื้อต้นไม้ จุดที่ ๓ ๔  และ ๕ ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กรมวิชาการเกษตร วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อต้นไม้ จุดที่ ๓ ๔ และ ๕ ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13

  ซื้อวัสดุ วงเงิน ๙๙,๘๗๙.๑๕ บาท กลุ่มประชาสัมพันธุ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุ กลุ่มประชาสัมพันธุ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13

  ซื้อต้นไม้ จุดที่ ๑ ๒ ๑๐ และ ๑๑ ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กรมวิชาการเกษตร วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อต้นไม้ จุดที่ ๑ ๒ ๑๐ และ ๑๑ ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  ซื้อของคอลัมน์ของตัวปรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า และ AX carrier พร้อมชุดควบคุมระยะโพกัสภาพแยกจากตัวเครื่่อง วงเงิน ๒๖๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ ชุด สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อของคอลัมน์ของตัวปรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า และ AX carrier พร้อมชุดควบคุมระยะโพกัสภาพแยกจากตัวเครื่่อง จำนวน ๑ ชุด สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 9

  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐๘ รายการ วงเงิน ๔๘๘,๘๐๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ ธันวาคม ๒๕๖๐


จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐๘ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13

  สารเคมี วงเงิน ๑๑๕,๕๐๕.๔๓ บาท โดยวิธี เฉพาเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๐


สารเคมี โดยวิธี เฉพาเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 27

  ซื้อสารมาตรฐาน จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๒๘๗,๔๐๒ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อสารมาตรฐาน จำนวน ๘ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 36

  จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสถานที่ประกอบการและบันทึกการเก็บตัวอย่าง วงเงิน ๓๙๖,๒๕๐ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสถานที่ประกอบการและบันทึกการเก็บตัวอย่าง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร