finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้168
mod_vvisit_counterเมื่อวาน164
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1491
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1739
mod_vvisit_counterเดือนนี้4537
mod_vvisit_counterเดือนก่อน8001
mod_vvisit_counterทั้งหมด225898

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  ซื้อผ้าออกแบบซ่าและผ้าด่วน วงเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อผ้าออกแบบซ่าและผ้าด่วน กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  จ้างทำความสะอาดสถานที่ตึกกสิกรรม และอาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร วงเงิน ๖๑๐,๓๘๐ บาท กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 


จ้างทำความสะอาดสถานที่ตึกกสิกรรม และอาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 8

  วัสดุสำนักงาน วงเงิน ๑๑๑,๖๐๗.๕๙ บาท โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามาตรา ๕๖ (๒) (ข) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ ธันวาคม ๒๕๖๐


วัสดุสำนักงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามาตรา ๕๖ (๒) (ข) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 23

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับ ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP ๑๖๑๐ W วงเงิน ๒๙,๗๖๔ บาท กลุ่มประชาสัมพันธุ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับ ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP ๑๖๑๐ W กลุ่มประชาสัมพันธุ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 30

  จ้างประชาสัมพันธ์บทบาทและเผยแพร่ภารกิจของกรมวิชาการเกษตร วงเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท กลุ่มประชาสัมพันธุ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างประชาสัมพันธ์บทบาทและเผยแพร่ภารกิจของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มประชาสัมพันธุ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 23

  จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑,๓๕๓,๐๐๐ บาท ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลำปาง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๐


จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลำปาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 29

  ซื้อครุภัณฑ์ในการต่อพวงกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ วงเงิน ๕๗๙,๖๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อครุภัณฑ์ในการต่อพวงกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 31

  การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท กลุ่มช่วยอำนวยและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที ่๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๐


การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กลุ่มช่วยอำนวยและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ วงเงิน ๑๓๕,๕๘๕ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 24

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๓๒๗,๘๗๐ บาท ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 40


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร