finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้131
mod_vvisit_counterเมื่อวาน268
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1214
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้3001
mod_vvisit_counterเดือนก่อน5933
mod_vvisit_counterทั้งหมด209852

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  ซื้อวัสดุ เพื่อใช้เป็นวัสดุประกอบเป็นอุปกรณ์นึ่งอาหารเพาะขยายไส้เดือนฝอย วงเงิน ๑๕๖,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ ตุลาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุ เพื่อใช้เป็นวัสดุประกอบเป็นอุปกรณ์นึ่งอาหารเพาะขยายไส้เดือนฝอย สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 24

  จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๕๘๙,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ พิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๕ ตุลาคม ๒๕๖๐


จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ พิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 36

  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง วงเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๐


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 32

  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๕,๘๖๗,๐๐๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๐


ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 53

  จ้างทำความสะอาดสถานที่ตึกกสิกรรม และอาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วงเงิน ๒๓๐,๔๐๐ บาท กรมวิชาการเกษตร กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ ตุลาคม ๒๕๖๐


จ้างทำความสะอาดสถานที่ตึกกสิกรรม และอาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานงานราชการ สำนักงานเลขาุนการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 22

  จ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ค (ต่อเนื่อง) วงเงิน ๒๓๙,๙๗๙.๖๐ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ค (ต่อเนื่อง) สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 23

  จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วงเงิน ๒๔,๐๙๘,๔๐๐ บาท กลุ่มสื่อสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที ่๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๐


จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กลุ่มสื่อสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 17

  จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ วงเงิน ๒๙๔,๖๕๐ บาท กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๕๓,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 20

  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๘ เครื่อง วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๐


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๘ เครื่อง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร