finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้180
mod_vvisit_counterเมื่อวาน164
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1503
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1739
mod_vvisit_counterเดือนนี้4549
mod_vvisit_counterเดือนก่อน8001
mod_vvisit_counterทั้งหมด225910

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  สิทธิการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร และห้องสมุดพิพิธภัณฑ์พืชสิรินทร์ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


สิทธิการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร และห้องสมุดพิพิธภัณฑ์พืชสิรินทร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖๒ รายการ วงเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖๒ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ รายละเอียด 40

  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ วงเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ รายละเอียด 21

  ตกลงราคาจ้างเหมาบริการงานใส่ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน วงเงิน ๒๓๗,๗๒๐ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราฎษร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ตกลงราคาจ้างเหมาบริการงานใส่ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 24

  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๙๓๐,๐๐๐ บาท กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ฯ กองแผนงานและวิชาการ กร รายละเอียด 31

  สารเคมี วงเงิน ๔๙๗๕๕๐ บาท โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการตลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว.๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


สารเคมี โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการตลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว.๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 37

  จ้างพิมพ์หนังสือความรู้สำหรับผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรและใบประกาศนีบัตร วงเงิน ๒๗๗,๘๓๗.๒๗ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างพิมพ์หนังสือความรู้สำหรับผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรและใบประกาศนีบัตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ด่านตรวจพืชสังขละ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ด่านตรวจพืชสังขละ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร รายละเอียด 33

  ต่ออายุสมาชิกสืบค้นฐานข้อมูลศัตรูพืชของ Centre for Agriculture and Bioscience International CABI วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ต่ออายุสมาชิกสืบค้นฐานข้อมูลศัตรูพืชของ Centre for Agriculture and Bioscience International CABI กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอาักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 22

  จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓๑ รายการ วงเงิน ๒๘๙,๑๒๐ บาท ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๑ รายการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 38


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร