finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้121
mod_vvisit_counterเมื่อวาน268
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1204
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้2991
mod_vvisit_counterเดือนก่อน5933
mod_vvisit_counterทั้งหมด209842

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเมล็ดพันธุ์อัตโนมัติ (เครนสำหรับยกเก็บตัวอย่าง) (ต่อเนื่อง) วงเงิน ๒๒๔,๗๐๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชากาเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเมล็ดพันธุ์อัตโนมัติ (เครนสำหรับยกเก็บตัวอย่าง) (ต่อเนื่อง) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชากาเกษตร รายละเอียด 12

  จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อเนื่อง) วงเงิน ๒๑๒,๖๐๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อเนื่อง) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๙,๘๓๔,๕๐๐ บาท สำนักวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐


ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ สำนักวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 25

  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๕๙๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยและพัฒนการเกษตรรือเสาะ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐


ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยและพัฒนการเกษตรรือเสาะ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 52

  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ ชุด และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๓ เครื่อง วงเงิน ๑๒๑,๐๖๑.๙๔ บาท กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐


จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ ชุด และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๓ เครื่อง กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  โครงการพิเศษจ้างเหมาป้องกันกำจัดปลวกในเขตพระราชฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๙๔๖,๘๘๖.๘๗ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐


โครงการพิเศษจ้างเหมาป้องกันกำจัดปลวกในเขตพระราชฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  โครงการพิเศษจ้างเหมาป้องกันกำจัดปลวกในเขตพระราชฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๑,๓๙๕,๐๒๓.๒๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐


โครงการพิเศษจ้างเหมาป้องกันกำจัดปลวกในเขตพระราชฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  โครงการพิเศษจ้างเหมาป้องกันกำจัดปลวกในเขตพระราชฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๖๐๘,๓๒๑.๗๕ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐


โครงการพิเศษจ้างเหมาป้องกันกำจัดปลวกในเขตพระราชฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  ซื้อวัสดุ เพื่อใช้เป็นวัสดุประกอบการทำโครงสร้างโรงผลิตแบบน๊อกดาวน์ วงเงิน ๓๓๑,๕๙๓ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

ซื้อวัสดุ เพื่อใช้เป็นวัสดุประกอบการทำโครงสร้างโรงผลิตแบบน๊อกดาวน์ สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 20


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร