finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้131
mod_vvisit_counterเมื่อวาน254
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้976
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1670
mod_vvisit_counterเดือนนี้6416
mod_vvisit_counterเดือนก่อน13554
mod_vvisit_counterทั้งหมด297435

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  ซื้อเครื่องวัดปริมาณคอลโรฟิลล์ วงเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อเครื่องวัดปริมาณคอลโรฟิลล์ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 50

  จ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับ ๓ ตอน, จ้างเหมาพิมพ์เอกสารการผลิตพืชอินทรีย์, จ้างเหมาพิมพ์คู่มือสำหรับผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และจ้างเหมาทำโรลอัพ GAP ขนาด ๘๐x๒๐๐ ซม. จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับ ๓ ตอน, จ้างเหมาพิมพ์เอกสารการผลิตพืชอินทรีย์, จ้างเหมาพิมพ์คู่มือสำหรับผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และจ้างเหมาทำโรลอัพ GAP ขนาด ๘๐x๒๐๐ ซม. จำนวน ๔ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 56

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๒ รายการ วงเงิน ๔๘๔,๖๐๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๒ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 56

  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖๑ รายการ วงเงิน ๑๘๔,๗๕๑ บาท กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐


จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖๑ รายการ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 55

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๖๐ รายการ วงเงิน ๓๗๘,๐๐๐บาท กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๖๐ รายการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 55

  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ วงเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 51

  ซื้อปุ๋ยเคมีงานทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน โดยการจัดการน้ำและปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดบึงกาฬ เลย นครพนม วงเงิน ๑๔๖,๔๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อปุ๋ยเคมีงานทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน โดยการจัดการน้ำและปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดบึงกาฬ เลย นครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 56

  ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗๒ รายการ วงเงิน ๔๙๖,๘๕๕ บาท ฝ่ายบริหารศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐


ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗๒ รายการ ฝ่ายบริหารศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 56

  วัสดุ วงเงิน ๓๓๑,๕๙๓ บาท โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามาตรา ๕๖ (๒) (ข) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๘๓๗/๒๕๔๖ ลว ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐


วัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามาตรา ๕๖ (๒) (ข) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๘๓๗/๒๕๔๖ ลว ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 73

  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๓ เครื่อง วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๓ เครื่อง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 64


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร