finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้167
mod_vvisit_counterเมื่อวาน164
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1490
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1739
mod_vvisit_counterเดือนนี้4536
mod_vvisit_counterเดือนก่อน8001
mod_vvisit_counterทั้งหมด225897

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จ้างจัดนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑


จ้างจัดนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  วัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๘๓๗/๒๕๔๖ ลว. ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วงเงิน ๓๓๑,๕๙๓ บาท สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๑


วัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๘๓๗/๒๕๔๖ ลว. ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  ซื้อเครื่องวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ วงเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อเครื่องวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  ซื้อวัสดุการเกษตร วงเงิน ๑๐๕,๓๕๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗๓ รายการ วงเงิน ๑,๐๖๘,๖๘๕ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๖๑


จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗๓ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ รายละเอียด 14

  จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ฌถ-๓๙๑๙ กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๑๒๑,๗๖๖ บาท กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๖๑


จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ฌถ-๓๙๑๙ กรุงเทพมหานคร กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 8

  ขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล ขาวดำ รุ่น MP 6000 จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลสี ขาวดำ รุ่น MP C2004exsp จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๕ มกราคม ๒๕๖๑


ขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล ขาวดำ รุ่น MP 6000 จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลสี ขาวดำ รุ่น MP C2004exsp จำนวน ๑ เครื่อง กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 9

  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ วงเงิน ๒๓๕,๙๓๙.๒๘ บาท กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๓๐๔,๐๐๐ บาท กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๗ รายการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 43

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑๑๓,๐๐๐ บาท กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๘ รายการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 19


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร