finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้136
mod_vvisit_counterเมื่อวาน254
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้981
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1670
mod_vvisit_counterเดือนนี้6421
mod_vvisit_counterเดือนก่อน13554
mod_vvisit_counterทั้งหมด297440

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสารวัตรเกษตรอาสา จำนวน ๒๕๖๐ เล่ม วงเงิน ๒๔๖,๕๒๘ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสารวัตรเกษตรอาสา จำนวน ๒๕๖๐ เล่ม สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 170

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาทศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 220

  จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์การเกาะจับกันของสารชีวโมเลกุลแบบอัตโนมัติ วงเงิน ๓๙๕,๔๙๙ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์การเกาะจับกันของสารชีวโมเลกุลแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 85

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ รายละเอียด 139

  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑๓๔,๓๐๐ บาท ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ รายละเอียด 109

  จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับคอมพิวเตอร์ชนิดต่อเนื่อง จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ฉบับ (๕๐๐ กล่อง) วงเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับคอมพิวเตอร์ชนิดต่อเนื่อง จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ฉบับ (๕๐๐ กล่อง) กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 93

  จ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๑๕,๐๐๐ บาท กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๑ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 97

  ซื้อสารเคมี จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑๒๔,๓๘๐.๓๓ บาท  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ซื้อสารเคมี จำนวน ๖ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 105

  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๕ รายการ วงเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๕ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 105

  จ้างเหมาจัดพิมพ์แผ่นพับ ขนาด A4 พิมพ์ ๔ สี ๒ หน้า ๒ พับ ๓ ตอน กระดาษอาร์ต  ๑๒๐ แกรม จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างเหมาจัดพิมพ์แผ่นพับ ขนาด A4 พิมพ์ ๔ สี ๒ หน้า ๒ พับ ๓ ตอน กระดาษอาร์ต ๑๒๐ แกรม จำนวน ๖ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 102


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร