finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้140
mod_vvisit_counterเมื่อวาน254
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้985
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1670
mod_vvisit_counterเดือนนี้6425
mod_vvisit_counterเดือนก่อน13554
mod_vvisit_counterทั้งหมด297444

งานก่อสร้าง

p7

รายการ Hits


  จ้างเหมาซ่อมพื้นทีอ่าคารฝึกอบรม (อาคารปฎิบัติงาน กคบ.) จำนวน ๑ รายการ ๑๑๗,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างเหมาซ่อมพื้นที่อาคารฝึกอบรม (อาคารปฎิบัติงาน กคบ.) จำนวน ๑ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 32

  จ้างเหมาบริการงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒,๓๒๖,๗๐๐ บาท ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างเหมาบริการงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ รายการ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 43

  จ้างเหมาบริการงานก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑,๗๕๑,๐๐๐ บาท  ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จ้างเหมาบริการงานก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 42

  ขยายห้องทำงานกลุ่มเงินนอกงบประมาณและต่อเติมห้องทำงานของกลุ่มบัญชี วงเงิน ๒๙๙,๕๐๐ บาท กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑


ขยายห้องทำงานกลุ่มเงินนอกงบประมาณและต่อเติมห้องทำงานของกลุ่มบัญชี กองคลัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 45

  ถมดินปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๘๔ เมตร ถมสูง ๒.๕๐ เมตร และก่อสร้างรั้ว (ส่วนที่เหลือ) ยาว ๗๐ เมตร วงเงิน ๙๐๒,๐๐๐ บาท ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ กรมวิชาการเกษตร


ถมดินปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๘๔ เมตร ถมสูง ๒.๕๐ เมตร และก่อสร้างรั้ว (ส่วนที่เหลือ) ยาว ๗๐ เมตร ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 46

  จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นและผนังอาคารฝึกอบรม วงเงิน ๑๕๘,๐๐๐ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑


จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นและผนังอาคารฝึกอบรม สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 49

  ปรับปรุงโรงเก็บปุ๋ย หมายเลข ๐๓๔ ขนาด ๑๐x๑๓ เมตร วงเงิน ๕๓๐,๒๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ มกราคม ๒๕๖๑ 


ปรับปรุงโรงเก็บปุ๋ย หมายเลข ๐๓๔ ขนาด ๑๐x๑๓ เมตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 43

  จ้างเหมาบริการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๔,๐๗๗,๗๐๐ บาท ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาบริการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 91

  จ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำและบริเวณพื้นที่โดยรอบ วงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำและบริเวณพื้นที่โดยรอบ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 66

  จ้างเหมาบริการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๔,๐๗๗,๗๐๐ บาท ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาบริการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 64

  จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒,๓๒๖,๗๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 63

  บริการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๔,๐๗๗,๗๐๐ บาท ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาบริการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 58

  จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย โรงเรือนเพาะชำ จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักคนงาน จำนวน ๕ ครอบครัว ไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๔,๐๙๐,๙๐๐ บาท ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย โรงเรือนเพาะชำ จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักคนงาน จำนวน ๕ ครอบครัว ไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ หลัง ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 88

  จ้างก่อสร้างและจัดหาครุภัณฑ์ วงเงิน ๘,๔๗๒,๓๐๐ บาท กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างก่อสร้างและจัดหาครุภัณฑ์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 121

  จ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำและบริเวณพื้นที่โดยรอบ วงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำและบริเวณพื้นที่โดยรอบ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 76

  จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยายนต์ จำนวน ๒ หลัง วงเงิน ๒๙,๘๙๑,๔๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยายนต์ จำนวน ๒ หลัง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 90

  จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ตอกเสาเข็ม) ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) และก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อกสูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร (ตอกเสาเข็ม) วงเงิน ๔,๘๒๑,๑๐๐ บาท ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ตอกเสาเข็ม) ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) และก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อกสูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร (ตอกเสาเข็ม) ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 104

  จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ หลังและจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๙,๘๙๑,๔๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ หลังและจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ หลัง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 63

  งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๔๐๗,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 65

  จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒,๓๒๖,๗๐๐บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 69


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร