Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
ระบบงาน
e service
EL
GAP online
organic sys

 

จำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่สำหรับการปิดฉลากแจ้งแหล่งกำเนิดสินค้าnew1

สหภาพยุโรปได้จัดทำกฎระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจำแนกสารกำจัดศัตรูพืชที่จัดว่าเป็นสารขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors)ขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors)new1

เงื่อนไขการส่งออกสินค้ามะขามจากไทยไปยังอินเดียnew1

MHLW ปรับระดับการตรวจสารเคมีตกค้างในถั่วลันเตา new1

สหรัฐอเมริกาอนุญาตนำเข้าเหง้าขมิ้นจากไทย new1

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการค้า พ.ศ. 2547 

แก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสิทธิประโยชน์ในการออกใบรับรองสุขอนามัยอายุไม่เกิน30วัน

การตรวจสอบสินค้านำเข้าและสินค้าส่งกลับที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก อย.โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถิติการตรวจพบยาปราบศัตรูพืชตกค้างในผักไทย

...ข่าวประ.ชาสัมพันธุ์ SPS/TBT...

ประชาสัมพันธ์ SPS/TBT เดือนมีนาคม 2561new1

ประชาสัมพันธ์ SPS/TBT เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธุ์ SPS/TBT เดือนพฤศจิกายน 2560

ประชาสัมพันธ์ SPS/TBT เดือนตุลาคม 2560 

...ทั้งหมด...

...ญี่ปุ่น...

จัดสรรโควตากล้วยภายใต้กรอบ JTEPA ปีที่ 12 (ระหว่างวันที่ 1 เม,ย, 2561 - 31 มี.ค. 2562) new1

ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการใช้สารเคมีเพื่อส่งออกญี่ปุ่น new1

ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรในเครือข่าย (สำหรับผู้ส่งออกที่อยู่ภายใต้โครงการ Control Measure) new1

การปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานสารเคมีตกค้างทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 207 

...ทั้งหมด...

...เกาหลี...

ประกาศสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การส่งมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2561

ประกาศสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การส่งผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2561

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits, MRLs) สำหรับสารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ในผลไม้ส่งออกจากไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี

เกาหลีใต้แก้ไขค่า MRLs สำหรับมะม่วง

...ทั้งหมด...

...ไต้หวัน...

การขอและออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) หน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

ต้หวันแจ้งเตือนตรวจพบสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งส่งออกจากไทย 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. ๒๕๕๙

...ทั้งหมด...

...จีน...

ผลการพิจารณาการวิเคราะห์ความเสี่ยงระบบควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาหารแปรรูปจากพืชส่งออกจีนของไทย new1

ขอแจ้งเรื่อง ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัส MERS แพร่เข้าสู่ประเทศจีน 

ด่วน!! AQSIQ ทบทวนประกาศรายชื่อประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมไวรัสซิก้า 

ย้ำ! 17 มิ.ย. 59 ผู้ส่งออกข้าวไทยไปจีนปฏิบัติตามพิธีสารส่งออก

...ทั้งหมด...

...สหรัฐอเมริกา...

รายงานความเคลื่อนไหวการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัยของสหรัฐอเมริกาnew1

สหรัฐอเมริกาอนุญาตนำเข้าเหง้าขมิ้นจากไทย new1

ประกาศร่างเอกสารข้อเสนอแนะ:กรณีสถานประกอบการอาหารในต่างประเทศหรือภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกปฏิเสธไม่รับการตรวจสอบจาก U.S.FDA 

USFDA ประกาศ Final rule แก้ไขข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ 

FDA เผยแพร่เอกสารร่างแนวทางสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อรับรองว่าเป็นสถานประกอบการที่เข้าข่ายได้รับการผ่อนผัน (Qualified Facility) ภายใต้กฎระเบียบควบคุมเชิงป้องกันของ FSMA

...ทั้งหมด...

...อินโดนีเซีย...

อินโดนีเซียประกาศยอมรับพื้นที่ปลอดศัตรูพืชสำหรับหอมแดงในประเทศไทย 

อินโดนีเซียประกาศขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยอาหารของไทย

UNFSS จัดทำ National Platform on Private Sustainability Standards

ฮ่องกงแจ้งเตือนตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินค่ามาตรฐานในสินค้าผักกาดดองส่งออกจากไทย

กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดการนำเข้าส้มและหอมแดง

...ทั้งหมด...

...สหภาพยุโรป...

สหภาพยุโรปกำหนดขั้นตอนการขอคำปรึกษาหารือในการกำหนดสถานะของ Novel Foodnew1

สหภาพยุโรปออกข้อแนะนำการเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะและไอโอดีนในสาหร่ายทะเลสหภาพยุโรปออกข้อแนะนำการเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะและไอโอดีนในสาหร่ายทะเล new1

สหภาพยุโรปปรับเพิ่มปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของยาปราบศัตรูพืชที่มีสารประกอบปรอท

สหภาพยุโรปขึ้นทะเบียนสารสกัดถั่วเหลืองหมักเป็น novel food รายใหม่

สหภาพยุโรปปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดบัญชีรายชื่อด่านและศูนย์ตรวจสอบของประเทศสมาชิก (EU-28)

สหภาพยุโรปอนุญาตการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Potassium carbonate (E501) ในสินค้าผัก-ผลไม้

...ทั้งหมด...

...ประเทศอื่นๆ...

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าแจ้งเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

อียิปต์ สั่งขึ้นทะเบียนสินค้าที่จะน าเข้าเริ่มมีนาคม 2559

สิงคโปร์แจ้งเตือนปัญหาสารตกค้างในพืชผักส่งออกจากไทย 

ปัญหาการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสารเจือปนอาหารในสินค้าส่งออกออสเตรเลีย 

...ทั้งหมด...

 

ข้อมูลเผยแพร่

รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร new1

คู่มือการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช สำหรับการผลิตผักเพื่อการส่งออกสหภาพยุโรป (ฉบับปรับปรุง) new1

คําอธิบายคุณสมบัติผู้ยื่นคําขอรับรองมาตรฐาน GAP new1

หนังสือระบบการรับรองโรงงาน ปี 2556

รายชื่อฟาร์มที่ผ่านการรับรองหลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559)new1

รายชื่อโรงงานคัดบรรจุที่ขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร ปี 2560 new1

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง ปี 2559 

บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช

รายชื่อโรงคัดบรรจุที่ได้ผ่านการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุตามมาตรการควบคุมพิเศษการส่งออกผักผลไม้ไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสหพันธรัฐสวิส (Establishment List : EL)

รายชื่อโรงคัดบรรจุสินค้า โรงรมเมทธิลโบร์ไมด์ที่ขอเข้าร่วมโครงการส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2556

รายชื่อผู้ส่งออกผัก-ผลไม้สด / ผู้ส่งออกพืชควบคุม , แหล่งผลิตพืชควบคุม

ชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ ผัก-ผลไม้สดเพื่อการส่งออก

 

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส ไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเชีย สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้สดไปประเทศเวียดนาม

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกทุเรียนสด (ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรฉบับปี 2556)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลำไยสด และดอกกล้วยไม้สด

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลูกเดือย และพริกแห้งไปประเทศญี่ปุ่น

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเมล็ดแมงลักไปประเทศญี่ปุ่น

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้า โรงรมเมทธิลโบร์ไมด์ และสวนส่งออกไปประเทศเกาหลี

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้บรรจุกระป๋องไปประเทศไต้หวัน

คำร้องจดทะเบียนอื่นๆ

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชควบคุม

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม

 
ค้นหา
แผนที่ตั้ง