Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
ระบบงาน
e service
EL
GAP online
organic sys
จำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด

แจ้งหยุดทำการในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ new1

การปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานสารเคมีตกค้างทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 206

การปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานสารเคมีตกค้างทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 207

ประกาศสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การส่งมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2561

ประกาศสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การส่งผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Green and InnovativeEconomy ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ Digital Agenda ของเยอรมนีกับโอกาสทางธุรกิจของไทย ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ของเยอรมนีกับโอกาสทางธุรกิจของไทย ในวันที่ 21 กันยายน 2560

ประชาสัมพันธ์ SPS/TBT เดือนตุลาคม 2560new1

 ประชาสัมพันธ์ SPS/TBT เดือนกันยายน 2560

ประชาสัมพันธ์ SPS เดือนกรกฎาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ SPS เดือนมิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์ SPS เดือนเมษายน 2560

ประชาสัมพันธ์ SPS_TBT_เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (2)

ประชาสัมพันธ์_SPS_TBT_ประจำเดือนกุมภาพันธ์_2560

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits, MRLs) สำหรับสารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ในผลไม้ส่งออกจากไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี

สหภาพยุโรปอนุญาตการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Potassium carbonate (E501) ในสินค้าผัก-ผลไม้ new1

แจ้งวันใช้บังคับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๐ทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๐ new1

การปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานสารเคมีตกค้างทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 204 new1

ผลการประชุมการจัดงาน Amazing Thai Taste Festival 2017 

แคนาดาประกาศเตือนเรื่องการนําเข้าผักและผลไม้ที่ปนเปื้อนซัลไฟต์ new1

สหภาพยุโรปปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดบัญชีรายชื่อด่านและศูนย์ตรวจสอบของประเทศสมาชิก (EU-28) 

ขอให้ผู้ส่งออกผลทุเรียนสดปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2556 อย่างเคร่งครัด 

การปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานสารเคมีตกค้างทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 198

สหภาพยุโรปขึ้นทะเบียนสารสกัดถั่วเหลืองหมักเป็น novel food รายใหม่ 

กฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียฉบับใหม่เกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับการนำเข้าสินค้าสดจากพืช(พืชอาหาร)

ประชาสัมพันธ์มาตรการ SPS เดือนพฤศจิกายน 2559

การขอและออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) หน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กฎหมายการติดฉลากอาหาร GMOs ของสหรัฐอเมริกา 

ต้หวันแจ้งเตือนตรวจพบสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งส่งออกจากไทย

สถิติการตรวจพบยาปราบศัตรูพืชตกค้างในผักไทย

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าแจ้งเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ปี 2560

จัดสรรโควตากล้วยภายใต้กรอบ JTEPA ปีที่ 11 (ระหว่างวันที่ 11 เม,ย, 2560 - 31 มี.ค. 2561) 

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นปรับระดับการตรวจสารเคมีในกระเจี๊ยบเขียวจากไทย 

ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการใช้สารเคมีในกระเจี๊ยบเขียว

การตรวจสอบสินค้านำเข้าและสินค้าส่งกลับที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก อย.โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่สำหรับการปิดฉลากแจ้งแหล่งกำเนิดสินค้า 

ขอแจ้งเรื่อง ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัส MERS แพร่เข้าสู่ประเทศจีน 

ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในสินค้าพริกนำเข้าจากไทย 

ด่วน!! AQSIQ ทบทวนประกาศรายชื่อประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมไวรัสซิก้า 

สหภาพยุโรปออกข้อแนะนำว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนของสารนิกเกิลในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์

USFDA ประกาศ Final rule แก้ไขข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ 

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบประกาศกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้า จำนวน 5 รายการ 

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นพิจารณาปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2559)

ย้ำ! 17 มิ.ย. 59 ผู้ส่งออกข้าวไทยไปจีนปฏิบัติตามพิธีสารส่งออก 

FDA เผยแพร่เอกสารร่างแนวทางสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อรับรองว่าเป็นสถานประกอบการที่เข้าข่ายได้รับการผ่อนผัน (Qualified Facility) ภายใต้กฎระเบียบควบคุมเชิงป้องกันของ FSMA 

สหภาพยุโรปกำหนดแผนสุ่มตรวจหาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในสินค้าอาหารประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

USFDA ประกาศกฎระเบียบสุดท้ายว่าด้วยสุขอนามัยการขนส่งอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ 

FSANZ แก้ไขกฎระเบียบมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

อียิปต์ สั่งขึ้นทะเบียนสินค้าที่จะน าเข้าเริ่มมีนาคม 2559 

สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavouring Substances) จำนวน 6 รายการ ในอาหาร 

สถานการณ์ทุเรียนไทยในตลาดจีนในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2558

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. ๒๕๕๙ 

แนวทางการปฎิบัติการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

อินโดนีเซียประกาศขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยอาหารของไทย 

ทิศทางภาคเกษตรในช่วงที่เนเธอร์แลนด์ทำหน้าที่ EU Presidency 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น พ.ศ. 2559 

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลำไยและลิ้นจี่ไปประเทศเวียดนาม

ไทย-จีนลงนามพิธีสารฯ ส่งออกสินค้าข้าว

การขอใบรับรองสุขอนามัยพริก รากผักชีไทย และ Chinese Cabbage 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบด้านสินค้าอาหารที่ผลิตขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ (Novel Food) ฉบับใหม่ 

ใบคำขอรับ User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-EL

การตรวจสอบสินค้ามะพร้าวของประเทศออสเตรเลีย

มาเลเซียเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้ามังคุด 

อินโดนีเซียประกาศยอมรับพื้นที่ปลอดศัตรูพืชสำหรับหอมแดงในประเทศไทย 

UNFSS จัดทำ National Platform on Private Sustainability Standards

ฮ่องกงแจ้งเตือนตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินค่ามาตรฐานในสินค้าผักกาดดองส่งออกจากไทย

สหภาพยุโรปปรับแก้ไขค่าสูงสุด (Maximum Levels) ของสารOchratoxin A ที่อนุโลมให้ปนเปื้อนในสินค้าพริก (เครื่องเทศ)

คู่มือประชาชน ภายใต้การดูแลของกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

สหภาพยุโรปปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Levels) ของสารตะกั่วในสินค้าต่างๆ 

สหภาพยุโรปกำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Levels) ของสารหนูอนินทรีย์ (inorganic arsenic) ในข้าวและผลิตภัณฑ์ 

กฎระเบียบมาตรฐานการใช้สารเจือปนอาหารของจีนและฮ่องกง

สหภาพยุโรปอนุญาตการนำเข้าพืช GM 19 รายการ 

จีนแจ้งเตือนลำไยสดจากไทยพบสารSO2 เกินมาตรฐาน 

ปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวแช่เยือกแข็งจากไทยไปสหรัฐอเมริกา 

เกาหลีใต้แก้ไขค่า MRLs สำหรับมะม่วง 

สหราชอาณาจักรแจ้งเรื่องระเบียบการนำเข้าใบหอมแขกสด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่นฯ ปีที่ 9 

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมออกประกาศควบคุมผลิตภัณฑ์มะละกอแปรรูปส่งออก 

สหภาพยุโรปเตรียมประเมินหาสารออกฤทธิ์ตัวใหม่เพื่อใช้ทดแทนสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในยาปราบศัตรูพืช 

สิงคโปร์แจ้งเตือนปัญหาสารตกค้างในพืชผักส่งออกจากไทย 

ปัญหาการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสารเจือปนอาหารในสินค้าส่งออกออสเตรเลีย 

สหภาพยุโรปออกระเบียบอนุญาตเกี่ยวกับการระงับสินค้าเกษตรที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรม 

ระเบียบการต่ออายุการจดทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา

เวียดนามแก้ไขกฎระเบียบการควบคุมความปลอดภัยอาหาร

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบของสหภาพยุโรป (Regulation (EU) No 704/2014)

การตรวจพบกล้วยสดไม่ได้มาตรฐานนำเข้าจากประเทศไทย

จีนอนุญาตนำเข้าผลไม้แปรรูปจากไทย 31 รายการ

ซาอุดิอาระเบียและไต้หวันแจ้งเตือนปัญหาสารตกค้าง 

การใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ของพริกสำหรับการขอใบรับรองสุขอนามัย

แคนาดาแจ้งตรวจพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไยส่งออกจากไทย 

สหรัฐอเมริกาแจ้งเตือนตรวจพบสารตกค้างในลำไยจากไทย

ข่าวลือเรื่องผลไม้กระป๋องปนเปื้อนเชื้อไวรัสเอชไอวี 

สรุปการประชุม"การแก้ไขปัญหาการสั่งกักกันการส่งสินค้าไปญี่ปุ่น (2 กันยายน 2556)

หลักการปฏิบัติที่ดีสาหรับจุดรวบรวมสินค้าเกษตร (สาหรับผลไม้ที่ต้องระวังศัตรูพืชแมลงวันผลไม้)

รายงานการประชุมร่วมระหว่างกรมวิชาการเกษตรและผู้ประกอบการรม/คัดบรรจุ/ส่งออกลำไยไปจีน วันที่ 9 ก.ค. 2556

มาเลเซียเข้มงวดตรวจสอบลำไยจากไทยพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐาน

โรงคัดบรรจุและระยะเวลาการรับรองของใบรับรองสุขอนามัย

ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในพริกจากไทย

กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดการนำเข้าส้มและหอมแดง 

สรุปกฎระเบียบอินโดนีเซียว่าด้วยเรื่องการควบคุมการนำเข้าสินค้าพืช 

อินโดนีเซียออกระเบียบใหม่เข้มนำเข้าผลไม้ กระทบส่งออกไทย เกษตรเร่งเจรจาเขตปลอดศัตรูพืชและการยอมรับร่วม 

กฎกระทรวงเกษตรและกฎกระทรวงการค้าอินโดนีเซียว่าด้วยการอนุญาตนำเข้าสินค้าพืชสวน (ภาษาไทย) 

เวียดนามออกประกาศกำหนดรายการสิ่งควบคุม (Regulated articles) ตามกฎหมายอารักขาพืช 

อินโดนีเซียประกาศกฎระเบียบสารเจือปนอาหาร 

จดทะเบียนผู้ส่งออกชมพู่ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

การแสดงใบรับรองสุขอนามัย ณ ด่านตรวจพืช

กฎกระทรวงอินโดนีเซีย ๓ ฉบับ ด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหารและกำหนดด่านนำเข้าสินค้าผักผลไม้รายชื่อผู้ส่งออก (ภาษาไทย)

กฎกระทรวงอินโดนีเซีย ๓ ฉบับ ด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหารและกำหนดด่านนำเข้าสินค้าผักผลไม้ (ภาษาอังกฤษ)

สหภาพยุโรปแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการกำหนดค่าสูงสุดของไนเตรทในสินค้าอาหาร

เวียดนามบังคับใช้ระเบียบควบคุมความปลอดภัยสินค้าอาหารด้านพืชที่นำเข้า ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ผู้ผลิตอาหารกระป๋องไปไต้หวันต้องขึ้นทะเบียนก่อนการส่งออก

 

ข้อมูลเผยแพร่

รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร new1

คู่มือการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช สำหรับการผลิตผักเพื่อการส่งออกสหภาพยุโรป (ฉบับปรับปรุง) new1

คําอธิบายคุณสมบัติผู้ยื่นคําขอรับรองมาตรฐาน GAP new1

หนังสือระบบการรับรองโรงงาน ปี 2556

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง ปี 2559 new1

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง ปี 2558

บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช

รายชื่อโรงคัดบรรจุที่ได้ผ่านการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุตามมาตรการควบคุมพิเศษการส่งออกผักผลไม้ไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสหพันธรัฐสวิส (Establishment List : EL)

รายชื่อโรงคัดบรรจุสินค้า โรงรมเมทธิลโบร์ไมด์ที่ขอเข้าร่วมโครงการส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2556

รายชื่อผู้ส่งออกผัก-ผลไม้สด / ผู้ส่งออกพืชควบคุม , แหล่งผลิตพืชควบคุม

ชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ ผัก-ผลไม้สดเพื่อการส่งออก

 

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส ไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเชีย สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้สดไปประเทศเวียดนาม

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกทุเรียนสด (ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรฉบับปี 2556)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลำไยสด และดอกกล้วยไม้สด

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลูกเดือย และพริกแห้งไปประเทศญี่ปุ่น

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเมล็ดแมงลักไปประเทศญี่ปุ่น

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้า โรงรมเมทธิลโบร์ไมด์ และสวนส่งออกไปประเทศเกาหลี

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้บรรจุกระป๋องไปประเทศไต้หวัน

คำร้องจดทะเบียนอื่นๆ

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชควบคุม

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม

 

เอกสารประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้าแปรรูป

Presentation การแก้ไขใบรายงานผลการทดสอบ 16 ก.พ. 2560

Presentation หลักเกณฑ์การพิจารณา 16 ก.พ. 2560

Presentation หลักเกณฑ์การสุ่มเก็บตัวอย่าง 16 ก.พ. 2560

Presentation การออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช 16 ก.พ. 2560

คู่มือฯ การตรวจสอบและออกใบรับรองฯ 2560

ใบแทรกคู่มือการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) new1

แบบฟอร์ม กมพ.1

แบบฟอร์ม กมพ.1-1

แบบฟอร์ม กมพ.24

แบบฟอร์ม รับรองการสุ่มเก็บตัวอย่าง 16-2-60

แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 16-2-60

แบบฟอร์มรายละเอียดผู้ประกอบการ 16-2-60

รายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับผู้ประกอบการในการติดต่อสอบถาม

สำหรับเอกสารที่ทำการ Download ไปนั้น แบบอักษรไม่ใช่ TH Sarabun ให้ทำการ Download แบบอักษร พร้อมคู่มือการติดตั้ง ตามนี้

 - Font TH Sarabun 

 - คู่มือการติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun สำหรับ Window XP

ตัวอย่างจดหมายขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก

เเบบฟอร์มใบส่งตัวอย่าง

จดหมายสอบถามรายการทดสอบ

ขั้นตอนการให้บริการทดสอบสินค้าเกษตรด้านพืช (New 25 พ.ค.59)new1

ใบแทรกคู่มือการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรอง new1

 

 
ค้นหา
แผนที่ตั้ง