Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
ระบบงาน
e service
EL
GAP online
organic sys
จำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MHLW ปรับระดับการตรวจสารเคมีตกค้างในถั่วลันเตา new1

สหรัฐอเมริกาอนุญาตนำเข้าเหง้าขมิ้นจากไทย new1

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการค้า พ.ศ. 2547 

แก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสิทธิประโยชน์ในการออกใบรับรองสุขอนามัยอายุไม่เกิน30วันnew1 

การตรวจสอบสินค้านำเข้าและสินค้าส่งกลับที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก อย.โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สถิติการตรวจพบยาปราบศัตรูพืชตกค้างในผักไทย 

...ข่าวประชาสัมพันธุ์ SPS/TBT...

ประชาสัมพันธ์ SPS/TBT เดือนกุมภาพันธ์ 2561new1

ประชาสัมพันธุ์ SPS/TBT เดือนพฤศจิกายน 2560

ประชาสัมพันธ์ SPS/TBT เดือนตุลาคม 2560 

ประชาสัมพันธ์ SPS/TBT เดือนกันยายน 2560

ประชาสัมพันธ์ SPS เดือนกรกฎาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ SPS เดือนมิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์ SPS เดือนเมษายน 2560

ประชาสัมพันธ์ SPS_TBT_เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (2)

ประชาสัมพันธ์_SPS_TBT_ประจำเดือนกุมภาพันธ์_2560

ประชาสัมพันธ์มาตรการ SPS เดือนพฤศจิกายน 2559

...ญี่ปุ่น...

จัดสรรโควตากล้วยภายใต้กรอบ JTEPA ปีที่ 12 (ระหว่างวันที่ 1 เม,ย, 2561 - 31 มี.ค. 2562) new1

ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการใช้สารเคมีเพื่อส่งออกญี่ปุ่น new1

ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรในเครือข่าย (สำหรับผู้ส่งออกที่อยู่ภายใต้โครงการ Control Measure) new1

การปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานสารเคมีตกค้างทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 207

การปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานสารเคมีตกค้างทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 206

การปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานสารเคมีตกค้างทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 204

การปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานสารเคมีตกค้างทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 198

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ปี 2560

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นปรับระดับการตรวจสารเคมีในกระเจี๊ยบเขียวจากไทย

ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการใช้สารเคมีในกระเจี๊ยบเขียว

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นพิจารณาปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2559) 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่นฯ ปีที่ 9

สรุปการประชุม"การแก้ไขปัญหาการสั่งกักกันการส่งสินค้าไปญี่ปุ่น (2 กันยายน 2556)

...เกาหลี...

ประกาศสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การส่งมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2561

ประกาศสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การส่งผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2561

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits, MRLs) สำหรับสารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ในผลไม้ส่งออกจากไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี

เกาหลีใต้แก้ไขค่า MRLs สำหรับมะม่วง

แจ้งวันใช้บังคับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๐ทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผลการประชุมการจัดงาน Amazing Thai Taste Festival 2017 

ขอให้ผู้ส่งออกผลทุเรียนสดปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2556 อย่าง

เคร่งครัด 

...ไต้หวัน...

การขอและออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) หน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

ต้หวันแจ้งเตือนตรวจพบสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งส่งออกจากไทย 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กฎหมายการติดฉลากอาหาร GMOs ของสหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่สำหรับการปิดฉลากแจ้งแหล่งกำเนิดสินค้า 

...จีน...

ผลการพิจารณาการวิเคราะห์ความเสี่ยงระบบควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาหารแปรรูปจากพืชส่งออกจีนของไทย new1

ขอแจ้งเรื่อง ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัส MERS แพร่เข้าสู่ประเทศจีน 

ด่วน!! AQSIQ ทบทวนประกาศรายชื่อประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมไวรัสซิก้า 

ย้ำ! 17 มิ.ย. 59 ผู้ส่งออกข้าวไทยไปจีนปฏิบัติตามพิธีสารส่งออก 

สถานการณ์ทุเรียนไทยในตลาดจีนในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2558

แนวทางการปฎิบัติการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลำไยและลิ้นจี่ไปประเทศเวียดนาม

ไทย-จีนลงนามพิธีสารฯ ส่งออกสินค้าข้าว

กฎระเบียบมาตรฐานการใช้สารเจือปนอาหารของจีนและฮ่องกง

จีนแจ้งเตือนลำไยสดจากไทยพบสารSO2 เกินมาตรฐาน 

จีนอนุญาตนำเข้าผลไม้แปรรูปจากไทย 31 รายการ

ผู้ผลิตอาหารกระป๋องไปไต้หวันต้องขึ้นทะเบียนก่อนการส่งออก

จดทะเบียนผู้ส่งออกชมพู่ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

...สหรัฐอเมริกา...

รายงานความเคลื่อนไหวการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัยของสหรัฐอเมริกาnew1

สหรัฐอเมริกาอนุญาตนำเข้าเหง้าขมิ้นจากไทย new1

ประกาศร่างเอกสารข้อเสนอแนะ:กรณีสถานประกอบการอาหารในต่างประเทศหรือภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกปฏิเสธไม่รับการตรวจสอบจาก U.S.FDA 

USFDA ประกาศ Final rule แก้ไขข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ 

FDA เผยแพร่เอกสารร่างแนวทางสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อรับรองว่าเป็นสถานประกอบการที่เข้าข่ายได้รับการผ่อนผัน (Qualified Facility) ภายใต้กฎระเบียบควบคุมเชิงป้องกันของ FSMA 

USFDA ประกาศกฎระเบียบสุดท้ายว่าด้วยสุขอนามัยการขนส่งอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ 

ทิศทางภาคเกษตรในช่วงที่เนเธอร์แลนด์ทำหน้าที่ EU Presidency

ปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวแช่เยือกแข็งจากไทยไปสหรัฐอเมริกา 

ระเบียบการต่ออายุการจดทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาแจ้งเตือนตรวจพบสารตกค้างในลำไยจากไทย

แคนาดาแจ้งตรวจพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไยส่งออกจากไทย 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น พ.ศ. 2559 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

การตรวจสอบสินค้ามะพร้าวของประเทศออสเตรเลีย

แคนาดาประกาศเตือนเรื่องการนําเข้าผักและผลไม้ที่ปนเปื้อนซัลไฟต์ 

...อินโดนีเซีย...

อินโดนีเซียประกาศยอมรับพื้นที่ปลอดศัตรูพืชสำหรับหอมแดงในประเทศไทย 

อินโดนีเซียประกาศขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยอาหารของไทย

UNFSS จัดทำ National Platform on Private Sustainability Standards

ฮ่องกงแจ้งเตือนตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินค่ามาตรฐานในสินค้าผักกาดดองส่งออกจากไทย

กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดการนำเข้าส้มและหอมแดง

อินโดนีเซียออกระเบียบใหม่เข้มนำเข้าผลไม้ กระทบส่งออกไทย เกษตรเร่งเจรจาเขตปลอดศัตรูพืชและการยอมรับร่วม

สรุปกฎระเบียบอินโดนีเซียว่าด้วยเรื่องการควบคุมการนำเข้าสินค้าพืช

อินโดนีเซียประกาศกฎระเบียบสารเจือปนอาหาร

กฎกระทรวงเกษตรและกฎกระทรวงการค้าอินโดนีเซียว่าด้วยการอนุญาตนำเข้าสินค้าพืชสวน (ภาษาไทย)

กฎกระทรวงอินโดนีเซีย ๓ ฉบับ ด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหารและกำหนดด่านนำเข้าสินค้าผักผลไม้ (ภาษาอังกฤษ)

กฎกระทรวงอินโดนีเซีย ๓ ฉบับ ด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหารและกำหนดด่านนำเข้าสินค้าผักผลไม้รายชื่อผู้ส่งออก (ภาษาไทย)

กฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียฉบับใหม่เกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับการนำเข้าสินค้าสดจากพืช(พืชอาหาร) 

...สหภาพยุโรป...

สหภาพยุโรปปรับเพิ่มปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของยาปราบศัตรูพืชที่มีสารประกอบปรอท

สหภาพยุโรปขึ้นทะเบียนสารสกัดถั่วเหลืองหมักเป็น novel food รายใหม่

สหภาพยุโรปปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดบัญชีรายชื่อด่านและศูนย์ตรวจสอบของประเทศสมาชิก (EU-28) 

สหภาพยุโรปอนุญาตการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Potassium carbonate (E501) ในสินค้าผัก-ผลไม้ 

สหภาพยุโรปปรับแก้ไขค่าสูงสุด (Maximum Levels) ของสารOchratoxin A ที่อนุโลมให้ปนเปื้อนในสินค้าพริก (เครื่องเทศ)

คู่มือประชาชน ภายใต้การดูแลของกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

สหภาพยุโรปปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Levels) ของสารตะกั่วในสินค้าต่างๆ 

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบประกาศกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้า จำนวน 5 รายการ

สหภาพยุโรปกำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Levels) ของสารหนูอนินทรีย์ (inorganic arsenic) ในข้าวและผลิตภัณฑ์ 

สหภาพยุโรปอนุญาตการนำเข้าพืช GM 19 รายการ 

สหภาพยุโรปกำหนดแผนสุ่มตรวจหาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในสินค้าอาหารประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavouring Substances) จำนวน 6 รายการ ในอาหาร

 สหภาพยุโรปออกข้อแนะนำว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนของสารนิกเกิลในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบด้านสินค้าอาหารที่ผลิตขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ (Novel Food) ฉบับใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Green and InnovativeEconomy ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ Digital Agenda ของเยอรมนีกับโอกาสทางธุรกิจของไทย ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ของเยอรมนีกับโอกาสทางธุรกิจของไทย ในวันที่ 21 กันยายน 2560

สหราชอาณาจักรแจ้งเรื่องระเบียบการนำเข้าใบหอมแขกสด 

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมออกประกาศควบคุมผลิตภัณฑ์มะละกอแปรรูปส่งออก 

สหภาพยุโรปเตรียมประเมินหาสารออกฤทธิ์ตัวใหม่เพื่อใช้ทดแทนสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในยาปราบศัตรูพืช 

สหภาพยุโรปออกระเบียบอนุญาตเกี่ยวกับการระงับสินค้าเกษตรที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรม

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบของสหภาพยุโรป (Regulation (EU) No 704/2014)

สหภาพยุโรปแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการกำหนดค่าสูงสุดของไนเตรทในสินค้าอาหาร

การขอใบรับรองสุขอนามัยพริก รากผักชีไทย และ Chinese Cabbage

...ประเทศอื่นๆ...

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าแจ้งเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

อียิปต์ สั่งขึ้นทะเบียนสินค้าที่จะน าเข้าเริ่มมีนาคม 2559

สิงคโปร์แจ้งเตือนปัญหาสารตกค้างในพืชผักส่งออกจากไทย 

ปัญหาการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสารเจือปนอาหารในสินค้าส่งออกออสเตรเลีย 

FSANZ แก้ไขกฎระเบียบมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

การตรวจพบกล้วยสดไม่ได้มาตรฐานนำเข้าจากประเทศไทย

ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในสินค้าพริกนำเข้าจากไทย 

ซาอุดิอาระเบียและไต้หวันแจ้งเตือนปัญหาสารตกค้าง 

ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในพริกจากไทย

การใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ของพริกสำหรับการขอใบรับรองสุขอนามัย

ข่าวลือเรื่องผลไม้กระป๋องปนเปื้อนเชื้อไวรัสเอชไอวี 

หลักการปฏิบัติที่ดีสาหรับจุดรวบรวมสินค้าเกษตร (สาหรับผลไม้ที่ต้องระวังศัตรูพืชแมลงวันผลไม้)

รายงานการประชุมร่วมระหว่างกรมวิชาการเกษตรและผู้ประกอบการรม/คัดบรรจุ/ส่งออกลำไยไปจีน วันที่ 9 ก.ค. 2556

มาเลเซียเข้มงวดตรวจสอบลำไยจากไทยพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐาน

มาเลเซียเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้ามังคุด 

โรงคัดบรรจุและระยะเวลาการรับรองของใบรับรองสุขอนามัย

เวียดนามออกประกาศกำหนดรายการสิ่งควบคุม (Regulated articles) ตามกฎหมายอารักขาพืช 

เวียดนามบังคับใช้ระเบียบควบคุมความปลอดภัยสินค้าอาหารด้านพืชที่นำเข้า ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เวียดนามแก้ไขกฎระเบียบการควบคุมความปลอดภัยอาหาร

การแสดงใบรับรองสุขอนามัย ณ ด่านตรวจพืช

ใบคำขอรับ User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-EL

 

ข้อมูลเผยแพร่

รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร new1

คู่มือการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช สำหรับการผลิตผักเพื่อการส่งออกสหภาพยุโรป (ฉบับปรับปรุง) new1

คําอธิบายคุณสมบัติผู้ยื่นคําขอรับรองมาตรฐาน GAP new1

หนังสือระบบการรับรองโรงงาน ปี 2556

รายชื่อฟาร์มที่ผ่านการรับรองหลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559)new1

รายชื่อโรงงานคัดบรรจุที่ขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร ปี 2560 new1

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง ปี 2559 

บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช

รายชื่อโรงคัดบรรจุที่ได้ผ่านการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุตามมาตรการควบคุมพิเศษการส่งออกผักผลไม้ไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสหพันธรัฐสวิส (Establishment List : EL)

รายชื่อโรงคัดบรรจุสินค้า โรงรมเมทธิลโบร์ไมด์ที่ขอเข้าร่วมโครงการส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2556

รายชื่อผู้ส่งออกผัก-ผลไม้สด / ผู้ส่งออกพืชควบคุม , แหล่งผลิตพืชควบคุม

ชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ ผัก-ผลไม้สดเพื่อการส่งออก

 

1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2556

2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

4. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. 2552

5. ประกาศกรม วิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกมะละกอไปยัง สหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น พ.ศ. 2559 

6. ประกาศกรม วิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งไปยังสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. 2559 

7. แบบฟอร์ม พ.ก.11

8. แบบฟอร์ม พ.ก.11.1

9. แบบฟอร์ม พ.ก.12

 

เอกสารประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้าแปรรูป

Presentation การแก้ไขใบรายงานผลการทดสอบ 16 ก.พ. 2560

Presentation หลักเกณฑ์การพิจารณา 16 ก.พ. 2560

Presentation หลักเกณฑ์การสุ่มเก็บตัวอย่าง 16 ก.พ. 2560

Presentation การออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช 16 ก.พ. 2560

คู่มือฯ การตรวจสอบและออกใบรับรองฯ 2560

ใบแทรกคู่มือการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) new1

แบบฟอร์ม กมพ.1

แบบฟอร์ม กมพ.1-1

แบบฟอร์ม กมพ.24

แบบฟอร์ม รับรองการสุ่มเก็บตัวอย่าง 16-2-60

แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 16-2-60

แบบฟอร์มรายละเอียดผู้ประกอบการ 16-2-60

รายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับผู้ประกอบการในการติดต่อสอบถาม

สำหรับเอกสารที่ทำการ Download ไปนั้น แบบอักษรไม่ใช่ TH Sarabun ให้ทำการ Download แบบอักษร พร้อมคู่มือการติดตั้ง ตามนี้

 - Font TH Sarabun 

 - คู่มือการติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun สำหรับ Window XP

ตัวอย่างจดหมายขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก

เเบบฟอร์มใบส่งตัวอย่าง

จดหมายสอบถามรายการทดสอบ

ขั้นตอนการให้บริการทดสอบสินค้าเกษตรด้านพืช (New 25 พ.ค.59)new1

ใบแทรกคู่มือการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรอง new1

 

 

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส ไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเชีย สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้สดไปประเทศเวียดนาม

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกทุเรียนสด (ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรฉบับปี 2556)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลำไยสด และดอกกล้วยไม้สด

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลูกเดือย และพริกแห้งไปประเทศญี่ปุ่น

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเมล็ดแมงลักไปประเทศญี่ปุ่น

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้า โรงรมเมทธิลโบร์ไมด์ และสวนส่งออกไปประเทศเกาหลี

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้บรรจุกระป๋องไปประเทศไต้หวัน

คำร้องจดทะเบียนอื่นๆ

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชควบคุม

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม

 
แผนที่ตั้ง
ค้นหา