ประชุม Informal contact group ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช …
Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันหยุดทำการในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2564

กมพ. ขอแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หนังสือแจ้งวันหยุดทำการ …
Read More
/

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2563

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลบังคับใ …
Read More
/

การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างและสารปรุงแต่งอาหาร The 235th Materials for Promotion of Food Import Facilitation

กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง กระทรวงสาธา …
Read More
/

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน …
Read More
/

Loading...

หน่วยงาน

ประกาศ กฎ/ระเบียบประเทศคู่ค้า

ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชในสหภาพยุโรป และกฎระเบียบและเงื่อนไขในการส่งออกผัก/ผลไม้แปรรูปไปยังสหภาพยุโรป

เนื่องด้วยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเรื่องตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชในสหภาพยุโรป และกฎระเบียบและเงื่อนไขในการส่งออกผัก/ผลไม้แปรรูปไปยังสหภาพยุโรป รายละเอียดดังนี้ ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชและ กฎระเบียบและเงื่อนไขในการส่งออกผัก-ผลไม้แปรรูปDOWNLOND
Read More

SPS/TBT เดือนกัยายน เรื่องประกาศแจ้งผู้ส่งออกพืชผักผลไม้ และสินค้าอาหารด้านพืชเกี่ยวกับมาตรการ

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ขอแจ้งมาตรการด้านสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้า (TBT) ของประเทศต่างๆ ที่สำคัญ ที่แจ้งผ่านองค์การ การค้าโลก (WTO) เดือนกันยายน 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ดังนี้ ประกาศแจ้งผู้ส่งออกพืชผักผลไม้ และสินค้าอาหารด้านพืชเกี่ยวกับมาตรการ SPS_TBT เดือนกันยายน 63DOWNLOAD
Read More

SPS/TBT เดือนสิงหาคม เรื่องประกาศแจ้งผู้ส่งออกพืชผักผลไม้ และสินค้าอาหารด้านพืชเกี่ยวกับมาตรการ

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ขอแจ้งมาตรการด้านสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้า (TBT) ของประเทศต่างๆ ที่สำคัญ ที่แจ้งผ่านองค์การการค้าโลก (WTO) เดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ดังนี้ SPS_TBT เดือนสิงหาคม 63DOWNLOAD
Read More

Loading...

สืบค้น MRL

บริการออนไลน์ (Online Service)