ระบบงาน
e service
EL
GAP online
organic sys
จำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้5ชนิดที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนตามพิธีสารnew1

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช พ.ศ. 2561 new1

ใบแทรก คู่มือการให้บริการตรวจสอบและออบใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

ประกาศ เรื่อง การส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2562

ประกาศ เรื่อง การส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2562

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้propiconazole เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substances) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืชnew1

สหภาพยุโรปออกข้อแนะนำว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนของสารนิกเกิลในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบประกาศกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้า จำนวน 5 รายการ

สหภาพยุโรปกำหนดแผนสุ่มตรวจหาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในสินค้าอาหารประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒

สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavouring Substances) จำนวน 6 รายการ ในอาหาร

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบด้านสินค้าอาหารที่ผลิตขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ (Novel Food) ฉบับใหม่

สหภาพยุโรปอนุญาตการนำเข้าพืช GM 19 รายการ

สหราชอาณาจักรแจ้งเรื่องระเบียบการนำเข้าใบหอมแขกสด

สหภาพยุโรปเตรียมประเมินหาสารออกฤทธิ์ตัวใหม่เพื่อใช้ทดแทนสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในยาปราบศัตรูพืช

สหภาพยุโรปออกระเบียบอนุญาตเกี่ยวกับการระงับสินค้าเกษตรที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรม

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบของสหภาพยุโรป (Regulation (EU) No 704/2014)

สหภาพยุโรปแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการกำหนดค่าสูงสุดของไนเตรทในสินค้าอาหาร

ทิศทางภาคเกษตรในช่วงที่เนเธอร์แลนด์ทำหน้าที่ EU Presidency

สหภาพยุโรปกำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Levels) ของสารหนูอนินทรีย์ (inorganic arsenic) ในข้าวและผลิตภัณฑ์

สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

การขอและออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) หน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. 2559

สถานการณ์ทุเรียนไทยในตลาดจีนในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2558

ต้หวันแจ้งเตือนตรวจพบสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งส่งออกจากไทย

ขอแจ้งเรื่อง ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัส MERS แพร่เข้าสู่ประเทศจีน

ย้ำ! 17 มิ.ย. 59 ผู้ส่งออกข้าวไทยไปจีนปฏิบัติตามพิธีสารส่งออก

แนวทางการปฎิบัติการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ไทย-จีนลงนามพิธีสารฯ ส่งออกสินค้าข้าว

จีนแจ้งเตือนลำไยสดจากไทยพบสารSO2 เกินมาตรฐาน

กฎระเบียบมาตรฐานการใช้สารเจือปนอาหารของจีนและฮ่องกง

ฮ่องกงแจ้งเตือนตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินค่ามาตรฐานในสินค้าผักกาดดองส่งออกจากไทย

จีนอนุญาตนำเข้าผลไม้แปรรูปจากไทย 31 รายการ

รายงานการประชุมร่วมระหว่างกรมวิชาการเกษตรและผู้ประกอบการรม/คัดบรรจุ/ส่งออกลำไยไปจีน วันที่ 9 ก.ค. 2556

จดทะเบียนผู้ส่งออกชมพู่ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ผลิตอาหารกระป๋องไปไต้หวันต้องขึ้นทะเบียนก่อนการส่งออก

อินโดนีเซีย

กฎกระทรวงอินโดนีเซีย ๓ ฉบับ ด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหารและกำหนดด่านนำเข้าสินค้าผักผลไม้รายชื่อผู้ส่งออก (ภาษาไทย)

กฎกระทรวงอินโดนีเซีย ๓ ฉบับ ด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหารและกำหนดด่านนำเข้าสินค้าผักผลไม้ (ภาษาอังกฤษ)

กฎกระทรวงเกษตรและกฎกระทรวงการค้าอินโดนีเซียว่าด้วยการอนุญาตนำเข้าสินค้าพืชสวน (ภาษาไทย)

อินโดนีเซียประกาศขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยอาหารของไทย

สรุปกฎระเบียบอินโดนีเซียว่าด้วยเรื่องการควบคุมการนำเข้าสินค้าพืช

อินโดนีเซียประกาศยอมรับพื้นที่ปลอดศัตรูพืชสำหรับหอมแดงในประเทศไทย

อินโดนีเซียประกาศกฎระเบียบสารเจือปนอาหาร

อินโดนีเซียออกระเบียบใหม่เข้มนำเข้าผลไม้ กระทบส่งออกไทย เกษตรเร่งเจรจาเขตปลอดศัตรูพืชและการยอมรับร่วม

กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดการนำเข้าส้มและหอมแดง

กฎกระทรวงการค้า อินโดนีเซียน 43/M-DAG/PER/6/2017

กฎกระทรวงการค้า อินโดนีเซีย เลขที่ 95 ปี 2017 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2

กฎกระทรวงการค้า อินโดนีเซีย เลขที่ 16 ปี 2018

ญี่ปุ่น

การปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานสารเคมีตกค้าง ตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒๑๙ new1

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นปรับระดับการตรวจสารเคมีในกระเจี๊ยบเขียวจากไทย

จัดสรรโควตากล้วยภายใต้กรอบ JTEPA ปีที่ 11 (ระหว่างวันที่ 11 เม,ย, 2560 - 31 มี.ค. 2561)

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นพิจารณาปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2559)

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ปี 2560

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่นฯ ปีที่ 9

สรุปการประชุม"การแก้ไขปัญหาการสั่งกักกันการส่งสินค้าไปญี่ปุ่น (2 กันยายน 2556)

ขอให้ผู้ส่งออกผลทุเรียนสดปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2556 อย่างเคร่งครัด 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

สถิติการตรวจพบยาปราบศัตรูพืชตกค้างในผักไทย 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าแจ้งเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 

การตรวจสอบสินค้านำเข้าและสินค้าส่งกลับที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก อย.โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อียิปต์ สั่งขึ้นทะเบียนสินค้าที่จะนำเข้าเริ่มมีนาคม 2559 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น พ.ศ. 2559 

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลำไยและลิ้นจี่ไปประเทศเวียดนาม

การขอใบรับรองสุขอนามัยพริก รากผักชีไทย และ Chinese Cabbage 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

ใบคำขอรับ User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-EL

UNFSS จัดทำ National Platform on Private Sustainability Standards

คู่มือประชาชน ภายใต้การดูแลของกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

สหรัฐอเมริกา

FDA เผยแพร่เอกสารร่างแนวทางสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อรับรองว่าเป็นสถานประกอบการที่เข้าข่ายได้รับการผ่อนผัน (Qualified Facility) ภายใต้กฎระเบียบควบคุมเชิงป้องกันของ FSMA 

USFDA ประกาศ Final rule แก้ไขข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ

ปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวแช่เยือกแข็งจากไทยไปสหรัฐอเมริกา 

กฎหมายการติดฉลากอาหาร GMOs ของสหรัฐอเมริกา

USFDA ประกาศกฎระเบียบสุดท้ายว่าด้วยสุขอนามัยการขนส่งอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์

แคนาดาแจ้งตรวจพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไยส่งออกจากไทย 

ระเบียบการต่ออายุการจดทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา

เกาหลีไต้

เกาหลีใต้แก้ไขค่า MRLs สำหรับมะม่วง

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมออกประกาศควบคุมผลิตภัณฑ์มะละกอแปรรูปส่งออก 

มาเลเซีย

มาเลเซียเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้ามังคุด 

มาเลเซียเข้มงวดตรวจสอบลำไยจากไทยพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐาน

สิงคโปร์

สิงคโปร์แจ้งเตือนปัญหาสารตกค้างในพืชผักส่งออกจากไทย

ออสเตรเลีย

การตรวจสอบสินค้ามะพร้าวของประเทศออสเตรเลีย

ปัญหาการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสารเจือปนอาหารในสินค้าส่งออกออสเตรเลีย

FSANZ แก้ไขกฎระเบียบมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่สำหรับการปิดฉลากแจ้งแหล่งกำเนิดสินค้า

เวียดนาม

เวียดนามแก้ไขกฎระเบียบการควบคุมความปลอดภัยอาหาร

เวียดนามบังคับใช้ระเบียบควบคุมความปลอดภัยสินค้าอาหารด้านพืชที่นำเข้า ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เวียดนามออกประกาศกำหนดรายการสิ่งควบคุม (Regulated articles) ตามกฎหมายอารักขาพืช

ซาอุดิอาระเบีย

ซาอุดิอาระเบียและไต้หวันแจ้งเตือนปัญหาสารตกค้าง 

ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในสินค้าพริกนำเข้าจากไทย

การใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ของพริกสำหรับการขอใบรับรองสุขอนามัย

ข่าวลือเรื่องผลไม้กระป๋องปนเปื้อนเชื้อไวรัสเอชไอวี 

หลักการปฏิบัติที่ดีสาหรับจุดรวบรวมสินค้าเกษตร (สาหรับผลไม้ที่ต้องระวังศัตรูพืชแมลงวันผลไม้)

โรงคัดบรรจุและระยะเวลาการรับรองของใบรับรองสุขอนามัย

การแสดงใบรับรองสุขอนามัย ณ ด่านตรวจพืช

 

ข้อมูลเผยแพร่

รายชื่อฟาร์มที่ผ่านการรับรองหลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559)new1

คู่มือการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช สำหรับการผลิตผักเพื่อการส่งออกสหภาพยุโรป (ฉบับปรับปรุง) 

คําอธิบายคุณสมบัติผู้ยื่นคําขอรับรองมาตรฐาน GAP 

หนังสือระบบการรับรองโรงงาน ปี 2556

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง ปี 2559 

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง ปี 2558

บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช

รายชื่อโรงคัดบรรจุที่ได้ผ่านการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุตามมาตรการควบคุมพิเศษการส่งออกผักผลไม้ไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสหพันธรัฐสวิส (Establishment List : EL)

รายชื่อโรงคัดบรรจุสินค้า โรงรมเมทธิลโบร์ไมด์ที่ขอเข้าร่วมโครงการส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2556

รายชื่อผู้ส่งออกผัก-ผลไม้สด / ผู้ส่งออกพืชควบคุม , แหล่งผลิตพืชควบคุม

ชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ ผัก-ผลไม้สดเพื่อการส่งออก

 

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส ไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเชีย สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้สดไปประเทศเวียดนาม

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกทุเรียนสด (ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรฉบับปี 2556)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลำไยสด และดอกกล้วยไม้สด

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลูกเดือย เมล็ดแมงลักและพริกแห้งไปประเทศญี่ปุ่น

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้า โรงรมเมทธิลโบร์ไมด์ และสวนส่งออกไปประเทศเกาหลี

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้บรรจุกระป๋องไปประเทศไต้หวัน

คำร้องจดทะเบียนอื่นๆ

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชควบคุม

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม

 

เอกสารประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้าแปรรูป

คู่มือฯ การตรวจสอบและออกใบรับรองฯ 2560

แบบฟอร์ม กมพ.1

แบบฟอร์ม กมพ.1-1

แบบฟอร์ม กมพ.24

แบบฟอร์ม รับรองการสุ่มเก็บตัวอย่าง 16-2-60

แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 16-2-60

แบบฟอร์มรายละเอียดผู้ประกอบการ 16-2-60

จดหมายสอบถามรายการทดสอบ

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร

รายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับผู้ประกอบการในการติดต่อสอบถาม

สำหรับเอกสารที่ทำการ Download ไปนั้น แบบอักษรไม่ใช่ TH Sarabun ให้ทำการ Download แบบอักษร พร้อมคู่มือการติดตั้ง ตามนี้

 - Font TH Sarabun 

 - คู่มือการติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun สำหรับ Window XP

ตัวอย่างจดหมายขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก

เเบบฟอร์มใบส่งตัวอย่าง

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ