Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
ระบบงาน
e service
EL
GAP online
organic sys
จำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผลการประชุมการจัดงาน Amazing Thai Taste Festival 2017

แคนาดาประกาศเตือนเรื่องการนําเข้าผักและผลไม้ที่ปนเปื้อนซัลไฟต์ new1

ประชาสัมพันธ์ SPS เดือนเมษายน 2560 new1

สหภาพยุโรปปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดบัญชีรายชื่อด่านและศูนย์ตรวจสอบของประเทศสมาชิก (EU-28) new1

ขอให้ผู้ส่งออกผลทุเรียนสดปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2556 อย่างเคร่งครัด new1

ประชาสัมพันธ์ SPS_TBT_เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (2) new1

ประชาสัมพันธ์_SPS_TBT_ประจำเดือนกุมภาพันธ์_2560new1

การปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานสารเคมีตกค้างทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 198new1

สหภาพยุโรปขึ้นทะเบียนสารสกัดถั่วเหลืองหมักเป็น novel food รายใหม่ new1

กฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียฉบับใหม่เกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับการนำเข้าสินค้าสดจากพืช(พืชอาหาร) new1

ประชาสัมพันธ์มาตรการ SPS เดือนพฤศจิกายน 2559new1

การขอและออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) หน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) new1

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ new1

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. ๒๕๕๙ new1

กฎหมายการติดฉลากอาหาร GMOs ของสหรัฐอเมริกา new1

ต้หวันแจ้งเตือนตรวจพบสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งส่งออกจากไทย new1

สถิติการตรวจพบยาปราบศัตรูพืชตกค้างในผักไทย new1

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าแจ้งเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช new1

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ปี 2560 new1

จัดสรรโควตากล้วยภายใต้กรอบ JTEPA ปีที่ 11 (ระหว่างวันที่ 11 เม,ย, 2560 - 31 มี.ค. 2561) new1

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นปรับระดับการตรวจสารเคมีในกระเจี๊ยบเขียวจากไทย new1

ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการใช้สารเคมีในกระเจี๊ยบเขียว new1

ประกาศฯ เรื่อง การส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2560 new1

ประกาศฯ เรื่อง การส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2560 new1

การตรวจสอบสินค้านำเข้าและสินค้าส่งกลับที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก อย.โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่สำหรับการปิดฉลากแจ้งแหล่งกำเนิดสินค้า 

ขอแจ้งเรื่อง ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัส MERS แพร่เข้าสู่ประเทศจีน 

ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในสินค้าพริกนำเข้าจากไทย 

ด่วน!! AQSIQ ทบทวนประกาศรายชื่อประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมไวรัสซิก้า 

สหภาพยุโรปออกข้อแนะนำว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนของสารนิกเกิลในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์

USFDA ประกาศ Final rule แก้ไขข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ 

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบประกาศกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้า จำนวน 5 รายการ 

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นพิจารณาปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2559)

ย้ำ! 17 มิ.ย. 59 ผู้ส่งออกข้าวไทยไปจีนปฏิบัติตามพิธีสารส่งออก 

FDA เผยแพร่เอกสารร่างแนวทางสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อรับรองว่าเป็นสถานประกอบการที่เข้าข่ายได้รับการผ่อนผัน (Qualified Facility) ภายใต้กฎระเบียบควบคุมเชิงป้องกันของ FSMA 

สหภาพยุโรปกำหนดแผนสุ่มตรวจหาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในสินค้าอาหารประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

USFDA ประกาศกฎระเบียบสุดท้ายว่าด้วยสุขอนามัยการขนส่งอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ 

FSANZ แก้ไขกฎระเบียบมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

อียิปต์ สั่งขึ้นทะเบียนสินค้าที่จะน าเข้าเริ่มมีนาคม 2559 

สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavouring Substances) จำนวน 6 รายการ ในอาหาร 

สถานการณ์ทุเรียนไทยในตลาดจีนในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2558

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. ๒๕๕๙ 

แนวทางการปฎิบัติการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

อินโดนีเซียประกาศขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยอาหารของไทย 

ทิศทางภาคเกษตรในช่วงที่เนเธอร์แลนด์ทำหน้าที่ EU Presidency 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น พ.ศ. 2559 

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลำไยและลิ้นจี่ไปประเทศเวียดนาม

ไทย-จีนลงนามพิธีสารฯ ส่งออกสินค้าข้าว

การขอใบรับรองสุขอนามัยพริก รากผักชีไทย และ Chinese Cabbage 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบด้านสินค้าอาหารที่ผลิตขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ (Novel Food) ฉบับใหม่ 

ใบคำขอรับ User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-EL

การตรวจสอบสินค้ามะพร้าวของประเทศออสเตรเลีย

มาเลเซียเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้ามังคุด 

อินโดนีเซียประกาศยอมรับพื้นที่ปลอดศัตรูพืชสำหรับหอมแดงในประเทศไทย 

UNFSS จัดทำ National Platform on Private Sustainability Standards

ฮ่องกงแจ้งเตือนตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินค่ามาตรฐานในสินค้าผักกาดดองส่งออกจากไทย

สหภาพยุโรปปรับแก้ไขค่าสูงสุด (Maximum Levels) ของสารOchratoxin A ที่อนุโลมให้ปนเปื้อนในสินค้าพริก (เครื่องเทศ)

คู่มือประชาชน ภายใต้การดูแลของกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

สหภาพยุโรปปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Levels) ของสารตะกั่วในสินค้าต่างๆ 

สหภาพยุโรปกำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Levels) ของสารหนูอนินทรีย์ (inorganic arsenic) ในข้าวและผลิตภัณฑ์ 

กฎระเบียบมาตรฐานการใช้สารเจือปนอาหารของจีนและฮ่องกง

สหภาพยุโรปอนุญาตการนำเข้าพืช GM 19 รายการ 

จีนแจ้งเตือนลำไยสดจากไทยพบสารSO2 เกินมาตรฐาน 

ปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวแช่เยือกแข็งจากไทยไปสหรัฐอเมริกา 

เกาหลีใต้แก้ไขค่า MRLs สำหรับมะม่วง 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข้อมูลเผยแพร่

รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร new1

คู่มือการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช สำหรับการผลิตผักเพื่อการส่งออกสหภาพยุโรป (ฉบับปรับปรุง) new1

คําอธิบายคุณสมบัติผู้ยื่นคําขอรับรองมาตรฐาน GAP new1

หนังสือระบบการรับรองโรงงาน ปี 2556

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง ปี 2559 new1

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง ปี 2558

บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช

รายชื่อโรงคัดบรรจุที่ได้ผ่านการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุตามมาตรการควบคุมพิเศษการส่งออกผักผลไม้ไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสหพันธรัฐสวิส (Establishment List : EL)

รายชื่อโรงคัดบรรจุสินค้า โรงรมเมทธิลโบร์ไมด์ที่ขอเข้าร่วมโครงการส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2556

รายชื่อผู้ส่งออกผัก-ผลไม้สด / ผู้ส่งออกพืชควบคุม , แหล่งผลิตพืชควบคุม

ชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ ผัก-ผลไม้สดเพื่อการส่งออก

 

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส ไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเชีย สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้สดไปประเทศเวียดนาม

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกทุเรียนสด (ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรฉบับปี 2556)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลำไยสด และดอกกล้วยไม้สด

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลูกเดือย เมล็ดแมงลักและพริกแห้งไปประเทศญี่ปุ่น

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้า โรงรมเมทธิลโบร์ไมด์ และสวนส่งออกไปประเทศเกาหลี

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้บรรจุกระป๋องไปประเทศไต้หวัน

คำร้องจดทะเบียนอื่นๆ

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชควบคุม

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม

 

เอกสารประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้าแปรรูป

Presentation การแก้ไขใบรายงานผลการทดสอบ 16 ก.พ. 2560

Presentation หลักเกณฑ์การพิจารณา 16 ก.พ. 2560

Presentation หลักเกณฑ์การสุ่มเก็บตัวอย่าง 16 ก.พ. 2560

Presentation การออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช 16 ก.พ. 2560

คู่มือฯ การตรวจสอบและออกใบรับรองฯ 2560

แบบฟอร์ม กมพ.1

แบบฟอร์ม กมพ.1-1

แบบฟอร์ม กมพ.24

แบบฟอร์ม รับรองการสุ่มเก็บตัวอย่าง 16-2-60

แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 16-2-60

แบบฟอร์มรายละเอียดผู้ประกอบการ 16-2-60

รายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับผู้ประกอบการในการติดต่อสอบถาม

สำหรับเอกสารที่ทำการ Download ไปนั้น แบบอักษรไม่ใช่ TH Sarabun ให้ทำการ Download แบบอักษร พร้อมคู่มือการติดตั้ง ตามนี้

 - Font TH Sarabun 

 - คู่มือการติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun สำหรับ Window XP

ตัวอย่างจดหมายขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก

เเบบฟอร์มใบส่งตัวอย่าง

จดหมายสอบถามรายการทดสอบ

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ

ขั้นตอนการให้บริการทดสอบสินค้าเกษตรด้านพืช (New 25 พ.ค.59)new1

ใบแทรกคู่มือการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรอง new1

 

 
ค้นหา
แผนที่ตั้ง