ประชุม Informal contact group ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช …
Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารในต่างประเทศ

เนื่องด้วยสำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้จัดทำข้อมูลงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารในต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเ …
Read More
/

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Guangzhou World Agricultural Expo ปี 2020

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้รับการประสานจากคณะผู้จัดงาน Guangzhou World Agricultur …
Read More
/

แจ้งกำหนดการบังคับใช้มาตรการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้นำเข้าและส่งออกระหว่างไทยและจีนเพิ่มเติม

ตามที่ไทยและจีนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุของผลไม้นำเข้าและส่งออกระหว่าง …
Read More
/
QR

ขอเผยแพร่ช่องทางการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มารับบริการ) ร่ว …
Read More
/

Loading...

หน่วยงาน

ประกาศ กฎ/ระเบียบประเทศคู่ค้า

สถานการณ์สินค้ามะพร้าวในสหรัฐอเมริกา

ด้วยกรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักการต่างประเทศ เรื่อง สถานการณ์สินค้ามะพร้าวในสหรัฐอเมริกา สถานการณ์สินค้ามะพร้าวในสหรัฐอเมริกาDOWNLOAD
Read More

สหภาพยุโรปจะกำหนดกฎระเบียบด้านสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในปี 2564

กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เรื่อง สหภาพยุโรปจะกำหนดกฎระเบียบด้านสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นาย Didier Reynders (กรรมาธิการยุโรปด้านกิจการยุติธรรม) ได้แถลงให้ที่ประชุมสภายุโรป(ผ่านระบบ Webinar) ทราบว่า คณะกรรมาธิการยุโรปมีแผนที่จะกำหนดกฎระเบียบด้านสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติ …
Read More

สหภาพยุโรปกำหนดแผนสุ่มตรวจหาสารปราบศัตรูพืชตกค้างในสินค้าอาหาร ประจำปี 2564-2566

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/585 ว่าด้วย การกำหนดแผนสุ่มตรวจหาสารปราบศัตรูพืชตกค้างในสินค้าอาหาร ประจำปี 2564 – 25666 ใน EU Official Journal L 135/1  แผนสุ่มตรวจหาสารปราบศัตรูพืชตกค้างในสินค้าอาหาร ประจําปี 2564 – 2566DOWNLOAD
Read More

Loading...

สืบค้น MRL

บริการออนไลน์ (Online Service)