สหภาพยุโรปกำหนดแผนสุ่มตรวจหาสารปราบศัตรูพืชตกค้างในสินค้าอาหาร ประจำปี 2564-2566

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/585 ว่าด้วย การกำหนดแผนสุ่มตรวจหาสารปราบศัตรูพืชตกค้างในสินค้าอาหาร ประจำปี 2564 – 25666 ใน EU Official Journal L 135/1